Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2Wd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiktymologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Kryminologia, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat problematyki ofiar przestępstw. Zaprezentowane będą teoretyczne koncepcje wiktymologiczne, rozmiary wiktymizacji kryminalnej, sytuacja (fizyczna, psychiczna, prawna i społeczna) ofiary przestępstwa, rola pokrzywdzonego w wiadomościach medialnych i tematy dotyczące szczególnych kategorii ofiar przestępstw.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat problematyki ofiar przestępstw. W cyklu dydaktycznym omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Czym jest wiktymologia – różne koncepcje, definicje, ujęcie historyczne.

2. Kto jest ofiarą – portret i typologia ofiar przestępstw.

3. Pokrzywdzeni przestępstwem w statystyce oraz badania wiktymizacyjne (powody niezgłaszania przestępstw).

4. Przestępczość w świetle statystyki i badań wiktymologicznych.

5. Kryminologiczne teorie wiktymologiczne.

6. Lęk przed przestępczością, punitywność i ocena pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

7. Wiktymizacja – wpływ psychologiczny, emocjonalny, behawioralny, fizyczny i finansowy na ofiarę. Potrzeby ofiar.

8. Rola pokrzywdzonego w procesie karnym, w postępowaniu z nieletnimi i w postępowaniu wykonawczym(zakaz zbliżania, wpz, mediacje), kompensata.

9. Sprawiedliwość naprawcza: mediacje, konferencje SN, angażowanie społeczności lokalnej.

10. Ofiara przestępstwa a media

11. Wykluczenie społeczne a wiktymizacja.

12. Dzieci i osoby starsze jako ofiary przestępstw.

13. Kobiety i mężczyźni jako ofiary przestępstw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bieńkowska E., Ofiara przestępstwa w systemie wymiaru sprawiedliwości : jak zapewnić należytą realizację praw ofiar nie pogarszając sytuacji sprawców przestępstw? PTW, TNPK, 1993

Bieńkowska E. Wiktymologia Ossolineum, 1992

Bieńkowska E Wiktymologia- zarys wykładu Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich 2000

Bieńkowska E., Mazowiecka L., Prawa ofiar przestępstw, Wolters Kluwer, 2009.

Błachut J, Gaberle A., Krajewski K Kryminologia Gdańsk 2000

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D. (red.) Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary IWS, 1999

Falandysz L. Wiktymologia Wiedza Powszechna 1979

Kuć M.: Wiktymologia, Wydawnictwo C.H.Beck, 2010

Mazowiecka L., Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw, Wolters Kluwer 2012.

Mazowiecka L. (red.), Wiktymizacja wtórna, Wolters Kluwer 2012.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce 4; Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie; Oficyna Naukowa, Warszawa 2001;

Siemaszko A. (red.): Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Burgess A., Regehr Ch., Roberts A., Victimology. Theories and Applications, Jones and Bartlett, 2010.

Daigle L., Victimology. A Text/Reader, Sage 2012.

Davis P., Francis P., Greer Ch., Victims, Crime and Society, Sage 2010.

Davis P., Francis P., Jupp V., Victimisation. Theory, Research and Policy, Palgrave Macmillan, 2004.

Davis R., Lurigio A., Herman S., Victims of Crime, Sage 2013.

Spalek B., Crime Victims. Theory, Policy and Practice, Palgrave Macmillan, 2006.

Walklate S., Handbook of Victims and Victimology, Willan Publishing, 2007.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia i wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu wiktymologii

2. Identyfikują grupy osób, które są w szczególny sposób narażone na pokrzywdzenie przestępstwem.

3. Określają jaki wpływ na życie pokrzywdzonego ma wiktymizacja przestępstwem.

4. Interpretują doniesienia medialne dotyczące ofiar przestępstw.

5. Określają sytuacje i czynniki ryzyka wiktymizacyjnego.

6. Potrafią zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w zakresie profilaktyki wiktymizacji i pomocy ofiarom przestępstw

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2.egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Woźniakowska
Prowadzący grup: Dagmara Woźniakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)