Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2ZRIPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Kryminologia, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta z interdyscyplinarnym charakterem wiedzy o czynnikach sprzyjających powstawaniu ryzyka oraz sposobach zarządzania nim w instytucjach publicznych m.in. takich jak placówki resocjalizacyjne i penitencjarne czy imprezy masowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach publicznych oraz regulacjami prawnymi i metodycznymi dotyczącymi tego zarządzaniem z uwzględnieniem placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Treści obejmują m.in. podstawy prawne, opis, analizę oraz rekomendacje dotyczące modelu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, z użyciem narzędzi realizowanych na podstawie przepisów, w instytucjach publicznych, m.in. w polskim systemie penitencjarnym, w odniesieniu do skazanych. Zajęcia obejmują ćwiczenie i pogłębianie wiedzy w zakresie diagnozowania i prognozowania wystąpienia ryzyka zagrożeń (z wykorzystaniem kryteriów i wskaźników przy użyciu narzędzi). Ćwiczenie w zakresie metodycznych aspektów zarządzania ryzykiem w instytucjach publicznych oraz placówkach resocjalizacyjnych i w więzieniu, w tym projektowania i realizacji oraz ewaluacji działań zaradczych (strategie, procedury, metody i zasady)

Nakład pracy studenta:

18 – godziny kontaktowe

30 – przygotowanie się do zajęć (w tym opracowań zadań)

30 – przygotowanie do zaliczenia

78 – liczba ogółem

Literatura:

Obowiązkowa

-Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Warszawa (2004).

-Depta A. Wojtaszek H. (2015), Ryzyko w instytucjach publicznych W: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze Łódź s. 133-142

-Tworek, P. (2014). System zarządzania ryzykiem jako źródło wiedzy o zagrożeniach w organizacjach publicznych w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

-Zamiar Z. , (2009) Struktura, kompetencje i zadania organów

zarządzania kryzysowego W: Logistyka i Transport, s. 65-76

-Wytrążek, W. (2011). Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych. Podstawy naukoznawstwa. Tom 2, Lublin: KUL.

-Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26. 04. 2007, Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 89, poz. 590.,

- https://www.experto24.pl/ochrona-zdrowia/zarzadzanie/system-zarzadzania-ryzykiem-w- -ochronie-zdrowia.html

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych (2015/2062(INI)), P8_TA(2017)0385,

Literatura dodatkowa

Niczyporuk, J. (2009). Sfera publiczna. W: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Kolonia Limited.

Robbins, S.P., DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP 2003.

Le Bon G., Psychologia tłumu., tłum. Kaprocki B., Wyd. Kęty, 2005.

Schneider H.J. (1996) Przemoc w instytucjach W: Przemoc w życiu codziennym (red) B. Hołyst, Warszawa

Zimbardo Ph., F Ruch, (1998) Psychologia i życie, Warszawa

A. Gaberle, Patologia społeczna, WP, Warszawa 1993.

A. Podgórecki, (1976) Patologia działania instytucji. W: Zagadnienia patologii społecznej. Red. A. Podgórecki Warszawa

W. Rostkowski, Geneza i mechanizmy przemocy instytucjonalnej w placówkach dla nieletnich w Polsce, Opieka Wychowanie Terapia 1995 nr 3 (23) s. 5-9,

M. Kosewski (1985) Człowiek w sytuacji pokusy i upokorzenia, Warszawa

P. Szczepaniak, Trzy modele więzienia W: Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej, Red. M. Porowski, T. Przesławski, Warszawa 2016, s. 104-124

R. Pomianowski, Wyuczona bezradność po ludzku - kiedy tracimy kontrolę nad istotnymi aspektami życia? Wyzwania dla psychologii uzależnień, psychologii zadłużenia i nie tylko. Dylematy w praktyce pomagania także w kontekście pandemii. Warszawa, 2020

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- Studenci znają i stosują pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach publicznych. Rozumieją znaczenie i potrzebę governance (ładu organizacyjnego),

- Znają zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach publicznych (podstawy prawne, tabelę punktową prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, hierarchizację ryzyka itp.)

- Potrafią argumentować cele, zadania i organizację zarządzania ryzykiem w instytucji publicznej oraz w środowisku otwartym

- Znają pojęcia w zakresie zbiorowości społecznych oraz struktury i dynamiki ich funkcjonowania

- Potrafią identyfikować i interpretować w kategoriach ryzyka zachowania ludzi w różnych typach zbiorowości społecznych takich jak: grupa, tłum, gawiedź, oraz zjawisko konfliktu społecznego, jego form ekspresji i dynamiki takich jak: protest, bunt, zamieszki, strajk itp. oraz sposobów rozwiazywania konfliktów i problemów społecznych.

- Potrafią przedstawić wskaźniki, fazy i etapy konfliktu i sytuacji kryzysowej

- Potrafią wyjaśnić związki między etiologią, patogenezą i symptomami zachowań naruszających porządek publiczny

- Potrafią przedstawić i wyjaśnić zadania i etapy zarządzania ryzykiem, konfliktem, sytuacją kryzysową

W zakresie umiejętności

- Posiadają umiejętność wskazania regulacji prawnych i projektów oddziaływań w zakresie zarzadzania ryzykiem w instytucji publicznej oraz w odniesieniu do osób, grup społecznych

- Potrafią charakteryzować strategie, metody i środki zarządzania ryzykiem i uzasadnić ocenę

- Potrafią wskazać podstawę prawną i rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w instytucjach publicznych, także w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych

- Potrafią dokonać ewaluacji zaobserwowanych sposobów funkcjonowania instytucji w zakresie zarządzania ryzykiem

- Potrafią zastosować wybrane narzędzia diagnozowania i prognozowania wystąpienia ryzyka zagrożeń w instytucjach publicznych

- Potrafią weryfikować działania w zarządzaniu ryzykiem w zależności od zmieniających się warunków

W zakresie kompetencji społecznych:

- Uznają potrzebę i znaczenie governance (ładu organizacyjnego)

- Potrafią określać priorytety działań profilaktycznych i naprawczych w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach publicznych

- Uwzględniają w swych działaniach potrzeby instytucji jak i sytuacje osób i społeczności objętych programami zarządzania ryzykiem

- Są uwrażliwieni na potrzeby człowieka lub grupę w sytuacji kryzysowej lub konfliktowej

- Są wrażliwi na zjawiska wymagające interwencji społecznej i podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie, potrafią w tym celu aktywizować innych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Katarzyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)