Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe prawa i wolności człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1POPz
Kod Erasmus / ISCED: 10.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawowe prawa i wolności człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką praw i wolności człowieka – ich genezą i stanem współczesnym, z granicami tych praw i zagrożeniami, jakie dla ich przestrzegania niesie rozwój technologiczny, cywilizacyjny, globalizacja. Studenci zyskają wiedzę jak prawa i wolności człowieka ewoluują i wzmacniają ochronę wspólnych nam dóbr i wartości.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką praw i wolności człowieka – ich genezą i stanem współczesnym, z granicami tych praw i zagrożeniami jakie dla ich przestrzegania niesie rozwój technologiczny, cywilizacyjny, globalizacja. Studenci zyskają wiedzę jak prawa i wolności człowieka ewoluują i wzmacniają ochronę wspólnych nam dóbr i wartości.

Treści kształcenia obejmują także kolizyjny charakter praw i wolności: w związku z interesami różnych grup życia publicznego, interesem jednostkowym i publicznym, prawem humanitarnym, zmieniającą się rolą państwa i otoczeniem międzynarodowym.

Literatura:

1. M. Nowicki, Co to są prawa człowieka. [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 1. Warszawa 1998.

2. J. Hołda, Z. Hołda, A. J. Rybczyńska, D. Ostrowska, Prawa człowieka. Zarys wykładu. Wyd. 2. Warszawa 2008 Kluwers: 148 s.

3. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.

4. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011

5. A. Rzepliński, Dylematy organów prawa i porządku publicznego – służyć prawu i/lub chronić porządek publiczny, czy chronić porządek publiczny w granicach prawa? Wprowadzenie do książki: C. de Rover, Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa. Legionowo 2002 s. VIII-XIX.

6. M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Warszawa 1998, s. 45-59.

7. J. Zajadło, Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór o uniwersalizm - relatywizm. Gdańskie Studia Prawnicze 2006 nr 15, s. 519-533.

8. A. Rzepliński, O programie działań na rzecz umiarkowanego postępu w granicach praw podstawowych. [w:] Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych. Warszawa 2007, nakł. HFPC: s. 60-67.

Efekty uczenia się:

Studenci:

W zakresie wiedzy:

- znają podstawowe zagadnienia z zakresu praw i wolności człowieka,

- umieją wyliczyć podstawowe prawa i wolności osobiste, polityczne i socjalne,

- umieją opisać obowiązki państwa związane z ochroną i realizacją praw jednostki,

- rozumieją i umieją wyjaśnić aksjologię praw i wolności człowieka,

W zakresie umiejętności:

- umieją identyfikować obszary ryzyka naruszeń praw człowieka i nadużycia władzy państwowej,

- potrafią wartościować oraz wyważać racje między interesem jednostkowym a publicznym

W zakresie kompetencji:

- ugruntują się w postawie prawo człowieczej oraz pogłębią tzw. wrażliwość społeczną, będą bardziej uważni na sytuacje naruszeń praw podstawowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca ocena aktywności i udziału w dyskusji na zajęciach

2. ocena pracy pisemnej (analiza przypadku pod kątem naruszenia praw podstawowych i argumentacji odwołującej się do tych praw)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Błońska
Prowadzący grup: Barbara Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)