Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1PSYz
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu głównych nurtów teorii osobowości: psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz metod badania osobowości a także zaburzeń w strukturach i funkcjach

Pełny opis:

Wykłady obejmują ogólną i szczegółową problematykę: Psychologia jako nauka wyjaśniająca zachowanie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem całościowej organizacji psychiki, jaką jest osobowość, Nacisk położony jest na odrębność pojęć, metod, terapii i podstaw antropologii filozoficznej w najważniejszych nurtach współczesnej psychologii: psychoanalizie, behawioryzmie, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz socjobiologii i postmodernizmie. Przedstawione są także metody i techniki diagnozowania osobowości: Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje:

1. Psychologia, jako nauka teoretyczna i stosowana

2. Termin „psyche” w filozofii starożytnej i nowożytnej

3. Główne koncepcje psychologii i kryteria rozróżniania

4. Freud i jego koncepcja osobowości i rozwoju psychoseksualnego

5. Poglądy K. Horney i E. Fromma na osobowość

6. A. Maslowa koncepcja potrzeb

7. C. Rogersa koncepcja „ja”

8. Osobowość w ujęciu psychologii poznawczej i behawioralnej

9. Osobowość, jako zbiór cech

10. Poglądy polskich psychologów na osobowość : J. Reykowski, K.Obuchowski, K. Dąbrowski

11. Metody badania osobowości, Wymogi stawiane testom

12. Zaburzenia osobowości

Literatura:

P. Oleś (2003) Wprowadzenie do psychologii osobowości, warszawa Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

L.A. Pervin: (2000) Psychologia osobowości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

K. Ostrowska : (aktualna) Treść prezentacji pt.: Psychologiczne koncepcje człowieka i osobowości”

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o specyfice, przedmiocie, terminologii i teoriach osobowości i koncepcjach człowieka w psychologii

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę o współczesnych teoriach osobowości do wyjaśniania zachowań i form przystosowania jednostki w ciągu całego cyklu życiowego do środowiska .

Zna podstawy teoretyczne wiedzy innych subdyscyplin psychologicznych: psychologii społecznej, rozwojowej, klinicznej, sądowej, resocjalizacyjnej.

Potrafi samodzielnie korzystać z literatury i rozróżniać poszczególne stanowiska teoretyczne oraz płynące z nich zasady dla praktycznego wykorzystania w programach profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Potrafi dokonać wyboru adekwatnej teorii osobowości i przeprowadzić badania zgodnie z jej metodami.

Potrafi odkryć własne zainteresowania badawcze w oparciu o wybrane koncepcje osobowości. Potrafi rozróżniać walory poznawcze i praktyczne poszczególnych nurtów teorii osobowości.

Ma świadomość ważności całościowego rozpoznawania psychologicznych determinant zachowania człowieka, jego wyborów, decyzji, wartościowania oraz znaczenia stymulowania rozwoju potrzeb, postaw, wartości, struktur poznawczych i emocjonalnych dla funkcjonowania w różnych rolach społecznych i osobistej samorealizacji.

Metody i kryteria oceniania:

90 procentowa obecność na wykładach dopuszcza studenta do egzaminu pisemnego składającego się z:10 pytań merytorycznych, 6 odpowiedzi poprawnych ocena dostateczna, za każdą następną dobrą odpowiedź - pół punktu, 10 odpowiedzi poprawnych ocena bardzo dobra, opis wykraczający poza podstawową wiedzę ocena celująca.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)