Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2MBSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ten jest przeglądem podstawowych metod badawczych. Celem zajęć jest wyposażenie Państwa w podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych. Wiedza ta pozwali Państwu zrozumieć i krytycznie ocenić materiał z badań społecznych przedstawiony podczas innych zajęć uniwersyteckich, w tekstach naukowych, ale również w mass mediach. W ramach zajęć poznają Państwo metody, które można zastosować do zbadania wybranego przez Państwa tematu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, zarówno jakościowych jak i ilościowych.

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do badań empirycznych w naukach społecznych.

- Podstawowe założenia przyjmowane w nauce.

- Etyka badań w naukach społecznych.

2. Struktura procesu badawczego.

- Plany badawcze

- Pojęcia, operacjonalizacja pojęć, sposoby pomiaru

- Dobór próby.

3. Zbieranie danych: ilościowe i jakościowe podejścia.

- Eksperymenty

- Badania sondażowe

- Badania terenowe

- Wywiady jakościowe

- Badania ewaluacyjne

4. Analiza danych

- Analiza danych jakościowych

- Analiza danych ilościowych

- Model analizy rozbudowanej

- Statystyka w naukach społecznych

5. Zastosowanie badań społecznych

Literatura:

Earl Babbie (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

M. Hammersley, P. Atkinson (2000) Metody badań terenowych, Zysk i S-ka: Poznań.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w sferze wiedzy (K_W12)

w sferze umiejętności (K_U11)

w sferze kompetencji społecznych (K_K06)

Po ukończeniu zajęć posiądą Państwo umiejętności dotyczące przygotowania i realizacji podstawowych badań ilościowych i badań jakościowych oraz rozumienia ograniczeń interpretacyjnych danych uzyskiwanych w tego rodzaju badaniach.

Metody i kryteria oceniania:

• Udział w dyskusjach na forum – 10% (online)

• Testy – 20% (online)

• Zadania domowe – 20% (online)

• Egzamin końcowy – 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Ostaszewska
Prowadzący grup: Aneta Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)