Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2PRNd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i nieletnich
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo – małżeństwo, ustroje majątkowe, rozwód separacja, władza rodzicielska, dobro dziecka

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy zasad wyjątkowej odpowiedzialności karnej nieletnich oraz problemu wykonywania kary pozbawiania wolności względem nieletnich, a także związku pomiędzy uprzednio wykonywanymi środkami wychowawczym i poprawczymi a późniejszą „karierą” przestępczą nieletnich. Studenci podczas realizacji tego przedmiotu będą wykorzystywali zdobytą wiedzę z zakresu prawa, socjologii, pedagogiki, psychologii.

Literatura:

H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010

B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Mają podstawową uporządkowaną i interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą instytucji małżeństwa.

2. Mają podstawową wiedzę o procedurach dotyczących instytucjonalnego oddziaływania na władzę rodzicielską .

3. Mają podstawową wiedzę o prawach i obowiązkach małżonków.

4. Mają elementarną wiedzę o naukowych klasyfikacjach i typologiach zachowań naruszających dobro dziecka.

5. Potrafią, w podstawowym zakresie, diagnozować wadliwe wykonywanie władzy rodzicielskiej.

6. Umieją określać zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze integracyjnym. do rozwiązywania problemu nadużywania władzy rodzicielskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja obecności na zajęciach

Czynny udział w trakcie zajęć

Zaliczenie pisemne opisowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)