Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2SOWd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych to kurs przeznaczony dla studentów i studentek II roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami wypracowanymi przez socjologię i teorię organizacji dotyczącymi podstawowych form życia zbiorowego, obecnych we współczesnych społeczeństwach: organizacji i wspólnot lokalnych.

Studenci i studentki poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania biurokracji, organizacji, pól organizacyjnych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych.

Pełny opis:

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych to kurs przeznaczony dla studentów i studentek II roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami wypracowanymi przez socjologię i teorię organizacji dotyczącymi podstawowych form życia zbiorowego, obecnych we współczesnych społeczeństwach: organizacji i wspólnot lokalnych.

Studenci i studentki poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania biurokracji, organizacji, pól organizacyjnych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych.

Literatura:

Józef Chałasiński. Rozdział IV. „Elita osady a antagonizm” w książce (1935) Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej “Kopalnia” na Górnym Śląsku: Studium socjologiczne. Warszawa: Dom Książki Polskiej, s. 105-134.

Barbara Czarniawska (2010) Trochę inna teoria organizacji: Organizowanie jako konstruowanie sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Katarzyna Growiec. Rozdział 1. „Pojęcie kapitału społecznego” (2011) Kapitał społeczny: Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS, , s. 13-45.

Mary Jo Hatch (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

Geert Hofstede, Rozdział 7. „Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach” w książce (2007) Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne. s. 255-293.

Dariusz Jemielniak. Rozdział „Między anarchią a biurokracją: Zarządzanie w Wikipedii” w książce (2013) Życie wirtualnych dzikich: Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, s. 223-260.

Robert D. Putnam. Rozdział 1. „Rozmyślania o zmianie społecznej w Ameryce” w książce (2008) Samotna gra w kręgle Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: WAiP, s. 27-49.

Laurence Reese, Rozdział I. „Zaskakujące początki” w książce (2005) Auschwitz: Naziści i „Ostateczne rozwiązanie”. Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 21-60.

Dariusz Wojakowski. Rozdział „Pogranicze polsko-ukraińskie a wyzwania XXI wieku” w książce: M. Szmeja (red.) (2008), Etniczność – o przemianach społeczno-narodowych. Kraków: Nomos, s. 73-84.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Poznaje podstawowe związki między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz zapoznanie z sytuacją współczesnej Polski w tym zakresie. Zyskuje wiedzę na temat głównych perspektyw teoretycznych w socjologii organizacji oraz w socjologii wspólnot lokalnych. Przyswaja wiedzę na temat fordyzmu i postfordyzmu rozumianych jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw. Omawiane są klasyczne I współczesne badania społeczności lokalnej i organizacji, polityczno-gospodarcze uwarunkowania fordyzmu i postfordyzmu oraz związanych z nimi metod zarządzania organizacją.

W zakresie umiejętności:

Potrafi przygotować projekt rozwoju społeczności lokalnej, zdiagnozować jej problemy. Zyskuje umiejętność analizy metod kontroli społecznej wykorzystywanych we współczesnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystywania w szerszym społeczeństwie

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Jest przygotowany do współpracy z grupą w zakresie przygotowania projektu rozwoju społeczności lokalnej zdiagnozowania jej problemów, potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać wiedzę na temat mechanizmów zarządzania organizacją i metod kontroli społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Aktywność podczas ćwiczeń

Przygotowanie refleksji dotyczących lektur

Rozwiązanie quizów ze znajomości lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Mica, Mikołaj Pawlak, Bohdan Skrzypczak
Prowadzący grup: Adriana Mica, Mikołaj Pawlak, Bohdan Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)