Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2STAz
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia statystyczne. Celem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętności, pozwalające im na używanie pojęć statystycznych oraz interpretację danych na potrzeby prac licencjackich, a w dalszej perspektywie - w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje cele statystyki i badań statystycznych oraz podstawy opisu statystycznego i analizy statystycznej.

Studenci poznają rodzaje danych, sposoby ich zestawiania, pomiar cech i jego poziomy, miary opisu struktury zbiorowości, rodzaje prób i wnioskowanie z próby o populacji z uwzględnieniem teorii prawdopodobieństwa.

Wprowadzone zostaną podstawy analizy jedno, dwu- i wielozmiennowej, z naciskiem na interpretację danych tabelarycznych i podstawowych wskaźników statystycznych.

Studenci poznają również zasady formułowania i weryfikacji hipotez statystycznych, dotyczących zależności statystycznych.

Literatura:

Zeliaś Aleksander „Metody statystyczne”, PWE 2000

Puchalski Tadeusz „Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień” PWN 1977 (wyd. III, lub wcześniejsze wydania)

Szwed Robert „Metody statystyczne w naukach społecznych”, KUL 2009

Podgórski Jarosław „Statystyka dla studiów licencjackich”, PWE 2005

Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010 (rozdziały 11-14)

Babbie Earl "Badania społeczne w praktyce", PWN 2003 (rozdziały 5, 7, 15 i 17)

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

- znają metody statystyki opisowej

- potrafią opisać zjawiska społeczne za pomocą wskaźników statystycznych

- umieją interpretować wyniki badań i wyciągać wnioski

- potrafią opracować i zaprezentować materiał statystyczny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a dopuszczenie do egzaminu wymaga zaliczenia testów, o których niżej.

W celu bieżącego utrwalania wiedzy (jako warunku przyswajania materiału na kolejnych zajęciach) każde zajęcia za wyjątkiem pierwszych rozpoczynają się od krótkiego pisemnego testu z zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich pięciu testów (każdy na poziomie min. 50%).

Uzyskanie łącznie z pięciu testów wyniku przekraczającego 70% umożliwia zaliczenie przedmiotu bez egzaminu, ale niezbędne jest wówczas dodatkowe zaliczenie krótkiego pisemnego testu z ostatnich zajęć, z wymogiem utrzymania łącznego progu min. 70%.

Zgodnie z par. 10 Zasad studiowania w IPSiR UW pozytywna ocena z egzaminu końcowego nie może być poprawiana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Morawski
Prowadzący grup: Leszek Morawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)