Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aksjologia wychowania resocjalizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-AWRz Kod Erasmus / ISCED: 05.9 / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Aksjologia wychowania resocjalizującego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę aksjologiczną, sprofilowaną na zagadnienia wychowania resocjalizującego. Wprowadzenie to dokonuje się poprzez analizę semiotyczną terminów „wartość” i „aksjologia” (etymologia, typologia znaczeń); wskazanie katalogu wybranych wartości (prawda, dobro, piękno, wolność, szczęście, rozwój), pogłębione przez rozważania terminologiczne i historycznofilozoficzne oraz refleksję nad realizacją każdej z wybranych wartości w wychowaniu resocjalizującym, również w ich praktycznej postaci: przykładowych programach resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

1. Analiza semiotyczna terminów

a) „wartość”

b) „aksjologia”

c) "aksjologia pedagogiczna"

2. Wybrane wartości kręgu euroatlantyckiego (rozważania terminologiczne i historycznofilozoficzne)

a) prawda

b) dobro

c) piękno

d) wolność

e) szczęście

f) rozwój

3. Realizacja wartości w wychowaniu resocjalizującym

a) wybrane wartości a idea i praktyka resocjalizacji

b) aplikacja wartości w przykładowych programach resocjalizacyjnych

Literatura:

Cichoń W., Człowiek, wartości, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996.

Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2011.

Jaśtal J., Wartość, w: Słownik filozofii, red. J. Hartman, Kraków 2009.

Pytka L., Aksjologia pedagogiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, t. I.

Pytka L., Aksjologiczno-pedagogiczne podstawy resocjalizacji, w: Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów, red. K. Sawicka, Warszawa 1993.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. rozpoznaje i interpretuje stanowiska aksjologiczne oraz rodzaje wartości i ich hierarchie;

2. analizuje praktyczne konsekwencje zastosowania określonych stanowisk aksjologicznych.

Umiejętności:

1. rewiduje i adaptuje stanowiska aksjologiczne oraz przynależny im sposób wartościowania określonych stanów rzeczy z pozycji konkretnych sytuacji wychowawczych.

Kompetencje:

3. oddziela wartości autoteliczne od wartości instrumentalnych oddziaływań resocjalizacyjnych;

4. wyjaśnia prawidłowości i przebieg procesów introcepcji/internalizacji wartości w wychowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Referat - 75%

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 25%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.