Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PIPDd
Kod Erasmus / ISCED: 05.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu instytucjonalnego oddziaływania resocjalizacyjnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy roli i zadań pedagogiki i andragogiki penitencjarnej (oraz wychowania resocjalizującego) w wykonywaniu środków izolacyjnych i probacyjnych oraz integracji i readaptacji społecznej więźniów. Przedstawiona jest charakterystyka i ocena efektywności polskiego systemu penitencjarnego i probacji. Teoria i praktyka izolacji i probacji jest omawiana na tle rozwoju systemów penitencjarnych i probacji oraz standardów międzynarodowych.

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania pedagogiki i andragogiki penitencjarnej oraz jej zastosowanie w penitencjarystyce i probacji.

2. Rozwój systemów penitencjarnych oraz standardy międzynarodowe w dziadzinie więziennictwa i probacji

-Współczesne wizje więzienia (izolacji) i probacji w świetle standardów międzynarodowych,

-Wpływ standardów międzynarodowych na praktykę w Polsce.

3. Alternatywne środki polityki karnej. Abolicjonizm i jego wpływ na kształtowanie systemów penitencjarnych i probacyjnych,

4. Charakterystyka polskiego systemu penitencjarnego i probacji

-Przepisy regulujące wykonanie kary i status prawny skazanych,

-Cele, funkcje i zasady wykonania kary.

-Baza więziennictwa, typy i rodzaje zakładów karnych

-Populacja osadzonych, klasyfikacja skazanych.

-Metody i środki oddziaływania, systemy wykonania kary pozbawienia wolności, rola personelu więziennego w tym zakresie,

-Charakterystyka i wykonywanie środków probacyjnych

5. Zakład karny jako instytucja wychowawcza,

-Charakterystyka izolacji więziennej, procesy i zjawiska zachodzące w warunkach izolacji.

-Czynniki warunkujące oddziaływania wychowawcze w izolacji więziennej.

-Psychospołeczne skutki uwięzienia oraz efektywność kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Literatura:

A.Bałandynowicz: Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa 1996.

A.Bałandynowicz: Zapobieganie przestępczości. Warszawa 1998.

P. Szczepaniak: Kara pozbawienia wolności a wychowanie Kalisz-Warszawa 2003

D.Gajdus, B.Gronowska: Europejskie standardy traktowania więźniów, (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i polityki penitencjarnej). Zarys wykładu. Toruń 1998.

A. Barczyk, P. Barczyk: Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999.

B. Kawecka-Stańdo: Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków 2000.

H. Machel: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Arche Gdańsk 2003

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student

W zakresie wiedzy:

• definiuje pojęcia z zakresu pedagogiki i andragogiki penitencjarnej o celach, formach i sposobach oddziaływania na więźniów w warunkach pozbawienia wolności i probacji.

• charakteryzuje rozwój współczesnej penitencjarystyki oraz system penitencjarny i probacji w Polsce.

W zakresie umiejętności:

• potrafi uczestniczyć w realizacji alternatywnych środków polityki karnej

• wykorzystuje podstawy metodyki oddziaływania penitencjarnego i probacji

• wykorzystuje standardy międzynarodowe dotyczące wykonywania kary i probacji oraz potrafi odnieść praktykę w Polsce do standardów międzynarodowych.

W zakresie kompetencji społecznych

• jest wrażliwy na potrzeby człowieka nieprzystosowanego i wymagającego wsparcia w rozwoju i społecznym funkcjonowaniu

• potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczepaniak
Prowadzący grup: Paweł Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)