Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty profilaktyczno-wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PPWd
Kod Erasmus / ISCED: 05.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty profilaktyczno-wychowawcze
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyfikowanie i nazywanie współczesnych problemów wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych dzieci i rodzin z grup ryzyka.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie w prowadzić studenta w teoretyczno-praktyczne konteksty pracy socjalnej oraz przekazać ogólny obraz modeli profilaktyki oraz innowacji pedagogicznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin dysfunkcyjnych. Poznają zasady konstruowania projektów profilaktyczno-wychowawczych oraz etapy projektu socjalnego.

Studenci opracują też (w grupach) projekt socjalny, pedagogiczny lub edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży, rodzin w grupie ryzyka i odpowiadający na potrzeby środowiska lokalnego.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w prowadzić studenta w teoretyczno-praktyczne konteksty pracy socjalnej oraz przekazać ogólny obraz modeli profilaktyki oraz innowacji pedagogicznych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych: wybrane programy odpowiadające na potrzeby środowiska lokalnego. Ponadto zajęcia mają wskazać potrzebę przeprowadzenia diagnozy uwarunkowań strategii lokalnej oraz analizy wybranego problemu, obszaru działań profilaktycznych. Następnie dokonywana będzie analiza wybranych projektów profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w Polsce i w wybranych krajach. Konwersatorium ma za zadanie przekazać zasady konstruowania projektów profilaktyczno-wychowawczych oraz etapy projektu socjalnego.

Studenci wykażą się umiejętnością stworzenia sieci społecznej oraz doboru efektywnych metod pracy w środowisku otwartym z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub nieprzystosowaną społecznie.

Studenci opracują też (w grupach) projekt socjalny, pedagogiczny lub edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży, rodzin w grupie ryzyka i odpowiadający na potrzeby środowiska lokalnego. Jednocześnie poznają mechanizm rozpoznania ról i potencjału własnego, jako twórców i realizatorów projektu oraz kompetencje profesjonalne w pracy socjalnej.

Literatura:

1. Becelewska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Katowice 2005.2. Gaś Z. B., Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego, Warszawa 1995.3. Kantowicz, E. Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.4. Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003.5. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, red. J. Lishman, Warszawa 1996.6. Profilaktyka w środowisku lokalnym, red. G. Świątkiewicz, Warszawa 2002.7. Wokół problemów działania społecznego, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Warszawa 1996.8. Materiały informacyjne m.in. Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich adresowane do organizacji pozarządowych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

Wiedza

─ definiuje strategie profilaktyczno-wychowawcze i interwencyjno-resocjalizacyjne;

─ stosuje kryteria konstruowania, realizowania i ewaluacji projektów profilaktyczno-wychowawczych;

─ określa kryteria prawidłowo sporządzonego wniosku o przyznanie dotacji.

Umiejętności

─ konstruuje, realizuje i prowadzi ewaluację projektów socjalnych o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, jak i interwencyjno-resocjalizacyjnym skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin z grup wysokiego ryzyka;

─ buduje programy (strategie) profilaktyczne odpowiadające na potrzeby środowiska lokalnego;

─ opracowuje wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektów;

Kompetencje społeczne

─ pracuje samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym zadaniem;

─ postępuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, kontrola obecności, projekt

wiedza

─ zaliczenie na ocenę

─ poziom opanowania materiału do przygotowania na każde zajęcia

umiejętności

─ zaliczenie na ocenę

─ przygotowanie projektu profilaktyczno-wychowawczego

─ aktywność na zajęciach

kompetencje społeczne

─ prezentacja projektu z uzasadnieniem potrzeby jego wdrożenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bielecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)