Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kultury fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-WMFd
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka kultury fizycznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki kultury fizycznej realizowanej w obszarze profilaktyki i resocjalizacji.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu metodyki kultury fizycznej. Student zdobywa wiedzę na temat różnych koncepcji kultury fizycznej oraz instytucjonalnych kategorii kultury fizycznej. Przedmiot przygotowuje studenta do analizy procesów wychowania fizycznego i kultury fizycznej oraz ich funkcji i struktury. Ponadto student poznaje korzyści i zagrożenia wynikające z aktywności fizycznej. Przedmiot przygotowuje do analizy i opracowania wybranych projektów resocjalizacyjnych z zakresu sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

Wymiar czasu pracy studenta/ki:

- godziny kontaktowe: 30

- przygotowanie do zajęć: 15

- przygotowanie konspektu projektu: 5

- przygotowanie do zaliczenia: 10

60 godzin/2 ECTS

Literatura:

Czapów Cz., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 2010

Makarut F., Resocjalizacyjna moc aktywności sportowej więźniów, w: M.Ciosek, B. Pastwa – Wojciechowska, Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016

Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań 1996

Piech K., Bodasińska A., WF z klasą zaczyna się w rodzinie. Rodzic – animatorem aktywności ruchowej w rodzinie, w: Makarczuk A., Maszorek -Szymali a., Kowalska J., Kaźmierczak A.,red., Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Łódź 2017

Ślaska N., Bartoszewska A., Kaźmierczak A., Robacha J., Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej ze szkół miejsckich i wiejskich, w: Makarczuk A., Maszorek -Szymali a., Kowalska J., Kaźmierczak A.,red., Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Łódź 2017

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student/ka:

• w sferze wiedzy:

- ma uporządkowaną wiedzę o formach działań z zakresu kultury fizycznej;

- zna i rozumie procedury konstruowania, wdrażania i ewaluowania projektów z zakresu kultury fizycznej;

• w sferze umiejętności:

- potrafi analizować i naukowo uzasadniać wieloaspektowe konsekwencje zagrożeń związanych z nieumiejętnością lub brakiem realizowania kultury fizycznej oraz oszacować szkody powstałe w ich następstwie;

- potrafi wykorzystywać wiedzę do oceny skuteczności i kosztów rozmaitych inicjatyw, strategii i metod przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom, w których stosuje się różne formy kultury fizycznej;

• w sferze kompetencji społecznych:

- jest gotów do samodzielnego i zespołowego określania priorytetów projektowanych programów z zakresu kultury fizycznej, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach;

- aktywny udział w zajęciach (czytanie tekstów naukowych, udział w dyskusjach, ćwiczeniach);

- przygotowanie konspektu projektu;

- zaliczenie sprawdzianów i kolokwium pisemnego (test).

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne (test) – max 50 pkt

- sprawdziany pisemne z tekstów naukowych (wejściówki) - max 5 pkt

- aktywność podczas zajęć – max 20 pkt.

- konspekt projektu - 25 pkt.

Punktacja – maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100

95-100 – ocena 5,0

88-94 – ocena 4,5

80-87 – ocena 4,0

70-79 – ocena 3,5

61- 69 – ocena 3,0

60 i niżej – ocena 2,0

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:

- w obszarze wiedzy: sprawdziany pisemne, kolokwium pisemne (test);

- w obszarze umiejętności i kompetencji: ocenianie ciągłe, przygotowanie konspektu projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)