Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat metodyki resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-WMRz
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodyki resocjalizacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy psychologii i pedagogiki

Identyfikowanie i nazywanie współczesnych problemów wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych dzieci i rodzin z grup ryzyka.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod resocjalizacji zarówno instytucjonalnej, jak i w środowisku lokalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów nie tylko wiedzy na temat metod stosowanych współcześnie przez praktyków resocjalizacji, w pracy z osobą nieprzystosowaną społecznie, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencji w tym zakresie. W trakcie zajęć zostaną przedstawione i omówione techniki wykorzystywane w różnych współczesnych podejściach i metodach pracy, m.in. w Dialogu Motywującym (DM), Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (TSR), Podejściu Transteoretycznym. Studenci – podczas ćwiczeń praktycznych/warsztatowych – zdobędą umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą i osobami dorosłymi z grup ryzyka. W trakcie zajęć studenci zostaną także zapoznani z modelem rozwiązywania problemów przez współdziałanie, skierowanym do dzieci impulsywnych; metodami i strategiami radzenia sobie z dzieckiem z ADHD oraz treningiem umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi.

Literatura:

1. Greene, R.W., Ablon, J.S. (2008). Terapia dzieci impulsywnych. Model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie. Kraków: Wydawnictwo UJ;

2. Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, M., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2015). ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk: GWP;

3. Bloomquist, M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Kraków: Wydawnictwo UJ;

4. Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ;

5. Prochaska, J.O., Norcross, J.C., DiClemente, C.C. (2008). Zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany, który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki. Warszawa: Instytut Amity

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia studenci:

Wiedza

1. Potrafią definiować i wskazać wzajemne związki paradygmatu z metodyką opisu diagnostycznego i metodyką przekształcania rzeczywistości;

2. Potrafią określić kryteria prawidłowo prowadzonej pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z punku widzenia założeń diagnostycznych i metodycznych pracy z dziećmi i młodzieżą z grupy ryzyka.

Umiejętności:

3. Umieją przedstawić, porównać, dokonać krytycznej oceny innowacyjnych i kreatywnych podejść w pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka;

4. Umieją projektować aktywne oddziaływania naprawcze wobec jednostki, jak i grupy;

5. Potrafią dokonać ewaluacji zaobserwowanych oraz własnych metod pracy.

Kompetencje społeczne:

6. Umieją postępować zgodnie z zasadami etyki wychowawcy;

7. Potrafią prawidłowo identyfikować potrzeby jednostek i grup doświadczających problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia (EU):

EU WIEDZA: test

EU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: ocenianie ciągłe pracy na zajęciach

Na ocenę końcową składają się:

- test – max 50 pkt

- aktywność podczas zajęć – max 50 pkt.

Punktacja - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100

100-91 – ocena 5,0

90-81 – ocena 4,5

80-71 – ocena 4,0

70-61 – ocena 3,5

60-51 – ocena 3,0

50 i niżej – ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)