Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka służb społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1ESPd
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka służb społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, istotnymi dla problematyki resocjalizacji i profilaktyki społecznej (m.in. typologia znaczeń terminów „etyka” i „służba społeczna”/„służby społeczne”; czyn jako przedmiot etyki; moralna dobroć i słuszność czynu; norma moralna a obiektywna i subiektywna norma moralności (sumienie); spór o genezę zła moralnego; spór o istnienie charakteru moralnego i etyka sytuacjonistyczna; zarys aretologii). W świetle tej wiedzy studenci poddają samodzielnej analizie kodeksy etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz), rozpatrując ich ogólne założenia i dyskutując potencjalne przypadki ich naruszania.

Pełny opis:

1. Typologia znaczeń terminów

a) „etyka”

b) „służba społeczna”/„służby społeczne”

2. Czyn jako przedmiot etyki

3. Kryteria oceny moralnej czynu (dobroć a słuszność czynu)

4. Norma moralna a norma moralności

a) obiektywna (eudajmonizm; deontonomizm; personalizm)

b) subiektywna (sumienie)

5. Spór o genezę zła moralnego

6. Spór o istnienie charakteru moralnego (etyka sytuacjonistyczna; koncepcja moral luck)

7. Cnoty i wady moralne

8. Etyka zawodowa (geneza; powstawanie kodeksów etycznych; spór o relację między etyką ogólną a etykami zawodowymi; spór o kodeksy)

9. Kodeksy etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz).

Literatura:

Porowski M., Służba społeczna – zakres pojęcia, w: O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa, wyd. 1.

Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995.

Szatur-Jaworska B., Służba społeczna, służby społeczne – spojrzenie multidyscyplinarne, w: O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa 1998, wyd. 2.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło (wiele wydań)

Efekty uczenia się:

Student:

1. wyjaśnia przedmiot zainteresowania etyki ogólnej i etyki stosowanej;

2. porównuje wybrane systemy i koncepcje etyczne;

3. argumentuje dylematy, szanse i zagrożenia, pomagania innym;

4. opisuje współczesne dylematy etyczne;

5. omawia kodeksy etyczne wybranych służb społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - 50%

Przygotowanie referatu na temat kodeksu etycznego wybranej służby społecznej - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)