Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1HFd
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę humanistyczną w dziedzinie historii politycznej i historii myśli humanistycznej na poziomie potwierdzonym dyplomem licencjata.

Skrócony opis:

„Historia filozofii” to przedmiot uczący dwóch rzeczy. Po pierwsze, historii doktryn filozoficznych, poczynając od starożytności. Po drugie, samego myślenia, używania logiki i argumentacji. Na zajęciach skupimy się na filozofii społecznej i etyce. Jakie zmiany w nich zaszły od czasów starożytnych? Co ważnego się stało z nadejściem Oświecenia?

Pełny opis:

„Historia filozofii” to przedmiot uczący dwóch rzeczy. Po pierwsze, historii doktryn filozoficznych, poczynając od starożytności. Po drugie, samego myślenia, używania logiki i argumentacji. Na zajęciach skupimy się na filozofii społecznej i etyce. Jakie zmiany w nich zaszły od czasów starożytnych? Co ważnego się stało z nadejściem Oświecenia?

Wykłady mają za zadanie przedstawić najważniejsze teorie filozoficzne, poczynając od Platona, a kończąc na Marcie Nussbaum.

Ćwiczenia polegają na dyskusji nad omawianymi koncepcjami oraz ich interpretacji w odniesieniu do współczesnego świata.

Wymiar czasu pracy studenta/ki

Godziny zorganizowane: 30

Przygotowanie do zajęć: 25

Przygotowanie do egzaminu: 25

Literatura:

1. Platon “Uczta” i fragment “Państwa”

2. Arystoteles “Etyka Nikomachejska” (fragment)

3. Św. Tomasz “Summa Theologicae” (fragment)

4. Kartezjusz “Rozprawa o metodzie”

5. Jan Jakub Rousseau “Umowa społeczna”

6. Mary Wollstonecraft “Wołanie o prawa kobiet” (fragment)

7. Immanuel Kant “Do wiecznego pokoju”

8. Karol Marks “Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.” (fragment)

9. John Stuart Mill “O wolności”

10. John Stuart Mill “Poddaństwo kobiet”

11. John Rawls “Teoria sprawiedliwości” (fragment)

12. “Utopia perspektywy zdolności Marthy Nussbaum”, tekst mojego autorstwa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka będzie:

w sferze wiedzy:

- Znać podstawowe nurty filozoficzne i ich główne zagadnienia

- znać i rozumieć teorie filozofii społecznej, wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami społecznymi, także tymi stanowiącymi przedmiot zainteresowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

w sferze umiejętności:

- umieć porównywać ze sobą doktryny filozoficzne

- umieć wykorzystać koncepcje filozoficzne i wiedzę o człowieku jako podmiocie działań na polu rozumienia oddziaływań osób i instytucji.

- potrafić porównać dylematy ludzkie ujęte w tematy filozoficzne w historii z dylematami etycznymi współczesnej rzeczywistości społecznej.

w sferze kompetencji społecznych:

- doceniać znaczenie odpowiedzialnego i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniom i problemom społecznym, wynikającym z niewłaściwego rozumowania pod kątem logiczno-filozoficznym;

- dostrzegać i uwzględniać w projektach społecznych ich aspekty etyczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, mającymi sprawdzić zakres wiedzy oraz umiejętność porównywania ze sobą teorii filozoficznych i odnoszenia ich do realiów społecznych.

Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po zaliczeniu ćwiczeń.

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)