Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1HFz
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę humanistyczną w dziedzinie historii politycznej i historii myśli humanistycznej na poziomie potwierdzonym dyplomem licencjata.

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów w historię filozofii i rozumienie podstawowych pojęć, problemów i tematów badawczych podejmowanych przez filozofów. Prezentacja nurtów w filozofii, szkół i kierunków filozoficznych wykształconych przez ludzkość na przestrzeni wieków od starożytności, przez nowożytność po czasy współczesne. Ukazanie studentom podstawowych metod analizy filozoficznej.

Pełny opis:

Ideą przedmiotu jest wprowadzenie studentów w historię filozofii i rozumienie podstawowych pojęć, problemów i tematów badawczych filozofii. Wykładowi towarzyszą obowiązkowe ćwiczenia. Metodą kształcenia w zakresie historii filozofii jest: przedstawienie i analiza głównych pytań filozoficznych, ukazanie podstawowych metod analizy filozoficznej oraz prezentacja szkół i kierunków filozoficznych wykształconych przez ludzkość na przestrzeni wieków. Na wstępie, studenci poznają źródła filozofii starożytnej Grecji oraz zarys zagadnień mądrości filozoficznej wykształconej w antyku w obszarze starożytnego Egiptu, Syro-Palestyny, Anatolii Hetyckiej i Mezopotamii. Następnie, studenci poznają również zarys filozofii późnego antyku w obszarze cywilizacji śródziemnomorskiej, filozofię patrystyczną oraz filozofię realistyczną wykształconą w okresie scholastyki średniowiecznej włączającą metodę badań filozoficznych Arystotelesa. Ponadto studenci wprowadzeni są w kwestie filozofii przyrody okresu nowożytnego oraz w filozofię oświecenia i filozofię nowoczesną. Podczas wykładów zaprezentowane są metody pracy filozoficznej R. Descartesa E. Kanta i B. Pascala oraz principia filozofii niemieckiej jak również empiryzm filozofii brytyjskiej. Inne, istotne treści wykładów, obejmują: podstawy filozofii materialistycznej XIX wieku, egzystencjalizm XIX i XX wieku, neotomizm oraz filozofię postmodernistyczną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tatarkiewicz, Władysław, (2005), Historia filozofii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Hadot, Pierre., (2000), Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, Warszawa: Alatheia.

3. Heller, Michał., (2008), Ostateczne wyjaśnienie wszechświata, Uniwersitas, Kraków.

4. Krąpiec, Mieczysław A., Kamiński, Stanisław, Zdybicka, Zofia J., Maryniarczyk, Andrzej, Jaroszy ński, Piotr., (1998), Wprowadzenie do filozofii, Lublin: redakcja Wydawnictw KUL.

5. Kołakowski, Leszek., (1988), Główne nurty marksizmu, Aneks, Londyn.

6. Popkin, H. Richard., Stroll, Avrum., (1994), Filozofia, tł. Jan Karłowski (i inn.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.

7. Swieżawski, Stefan., (2005), Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Adam, Michel., (2004), Essai sur la bêtise, La Table Ronde, Paris.

2. Bartyzel, Jacek., (2004), W gąszczu liberalizmów, Kraków.

3. Bruckner, Pascal., (2000), L'Euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur, Editions Grasset et Fasquelle, Paris.

4. Galarewicz Jan., (1992), Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Seria Podręczników, Kraków.

5. Gingerich Owen., (2009), Boski Wszechświat, Wydawnictwa UW, Warszawa.

6. Hartman, Jan., (2005), Wstęp do filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.

7. Heller, Michał., (2008), Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Uniwersitas, Kraków.

8. Hoskin Michael., (2007), Historia astronomii, Wydawnictwa UW, Warszawa.

9. Krokiewicz, Andrzej., (2000), Zarys filozofii greckiej, Alatheia, Warszawa.

10. Szahaj Andrzej., (2005), Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1.Znają etapy historii filozofii w kontekście historii społecznej.

2.Znają podstawowe nurty filozoficzne i ich główne zagadnienia.

3. Potrafią wykorzystać koncepcje filozoficzne i wiedzę o człowieku jako podmiocie działań na polu rozumienia oddziaływań osób i instytucji.

4. Potrafią porównać dylematy ludzkie ujęte w tematy filozoficzne w historii z dylematami etycznymi danej rzeczywistości społecznej współcześnie.

5. Umieją wyjaśnić specyfikę powiązań między teorią a empirią w obszarach rozumienia principiów życia ludzkiego, sensu życia, zdolności rozumowania i wydawania sądów.

6. Umieją zanalizować etapy budowania relacji międzyludzkich, zdolność budowania etyki i obowiązków społecznych.

7.Umieją współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2.Praca domowa.

4.Prezentacja / referat będący studium przypadku.

5. Kolokwia cząstkowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Filipowicz
Prowadzący grup: Bogusława Filipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)