Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-2RPAd
Kod Erasmus / ISCED: 05.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu współczesnej antropologii filozoficznej i sporów dotyczących natury ludzkiej.

Pełny opis:

1. Termin "antropologia" i jego znaczenia. Różne typy antropologii (antropologie z przydawką).

2. Podstawowe poglądy na naturę ludzką (struktura bytowa człowieka;

człowiek w relacji do dobra i zła moralnego; relacja jednostka/osoba a społeczeństwo).

3. Podstawowe wymiary natury ludzkiej (cielesność, emocjonalność, racjonalność, język, uspołecznienie, istnienie w czasie).

4. Sensotwórcze kategorie dla teorii i praktyki pedagogicznej (podmiotowość, sprawczość, odpowiedzialność, twórczość, samorealizacja, transgresja).

Literatura:

Antropologia. Red. Stanisław Janeczek Wydawnictwo KUL. Lublin 2010 [Seria: Dydaktyka filozofii t. 1]

Cassirer Ernst, Esej o człowieku Wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury, Warszawa Aletheia 2017.

Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, Kraków Wydawnictwo Literackie 2017.

Kozielecki Józef, Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna, Warszawa PWN 1987.

Spór o podmiotowość : perspektywa interdyscyplinarna. Red. Adriana Warmbier, Kraków Księgarnia Akademicka 2016.

Szutta Natasza, Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Lublin Wydawnictwo Academicon 2017.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza:

1. rozpoznaje i odnosi poszczególne twierdzenia o charakterze antropologicznym do przedmiotu zainteresowania antropologii biologicznej, kulturowej, filozoficznej, pedagogicznej;

Umiejętności:

1. rozróżnia różne perspektywy badań antropologicznych, ukazuje możliwość ich praktycznych aplikacji i potencjalne konsekwencje;

Kompetencje:

1. interpretuje rolę i znaczenie różnych wymiarów życia człowieka dla oddziaływań readaptacyjnych;

2. ocenia wychowawczą wartość różnych strategii stymulowania aktywności i rozwoju wychowanka.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie autorskiego programu resocjalizacyjnego/profilaktycznego - 25%

rekonstrukcja własnych przekonań antropologicznych- 25%

egzamin ustny: rozmowa z wykładowcą na temat programu i jego założeń antropologicznych - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kiliszek
Prowadzący grup: Ewa Kiliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)