Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etos zawodowy pracowników socjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3EPSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Pomoc społeczna i poradnictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etos zawodowy pracowników socjalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu poruszana jest problematyka pracy socjalnej postrzeganej jako ten typ praktyki społecznej, która obok technicznej biegłości równie mocno opiera się na wartościach. Refleksja nad warunkami i cechami etycznego praktykowania pracy socjalnej wymaga przeglądu takich kluczowych zagadnień jak aksjologia pomocy społecznej, aksjologia pracy socjalnej, normy etycznego postępowania oraz kwestia ich kodyfikacji, dylematy etyczne w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w trakcie zajęć związane są z problematyką etycznego i odpowiedzialnego, profesjonalnego pomagania. Analizie poddane są wszystkie typy zawodowych relacji, jakie utrzymuje pracownik socjalny (z klientami, ze współpracownikami, z przełożonymi), z omówieniem fundamentalnych dla tych relacji wartości, norm etycznego postępowania, typowych dylematów etycznych. Dodatkowo, analizowane są kwestie swoistej ideologii pracy socjalnej – atrybutu, który stanowi o specyfice pracy socjalnej wśród innych zawodów pomocowych. W trakcie zajęć omawiane i analizowane są także charakterystyki "profesjonalisty od pomagania", które gwarantują etyczne praktykowanie pracy socjalnej.

Literatura:

1. Bocheńska-Seweryn M., Frysztacki K., Kluzowa K., Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, UJ, Kraków 2000, cz. III

2. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Znak, Kraków 2008

3. Czarnecki P., Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa 2008

4. Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Oficyna Naukowa i Literacka, Kraków 1993

5. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

6. Jones C., Shilito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L., Co wolno, a czego nie wolno terapeucie, GWP, Gdańsk 2005

7. Kaczyńska W. (red.), O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010

8. Kotarbiński T., Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorcem naczelnym spolegliwego opiekuna? w: Pisma etyczne, Ossolineum, Wrocław 1987

9. Margasiński A., Prabucka D. (red.), Etyka. Psychologia. Psychoterapia, Areus, Kraków 2004

10. Wokół etyki zawodowej - dyskusja redakcyjna, Etyka 27/1994

Efekty uczenia się:

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- umiał zdefiniować pracę socjalną jako profesjonalną aktywność opierającą się na realizowaniu wartości znając jej strukturę i rozwój

- znał etyczne normy i reguły związane z profesjonalnym praktykowaniem pracy socjalnej,

w sferze w sferze umiejętności:

- potrafił wykorzystywać wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafił analizować etyczne problemy wynikające z pełnienia roli zawodowej, rozpoznawał ich źródła i rozstrzygać dylematy pojawiające się w planowanych i podejmowanych działaniach

- potrafił posługiwać się zasadami i normami etyki, a w szczególności etyki pracy socjalnej w projektowaniu oraz realizacji form pracy

w sferze kompetencji społecznych

- wrażliwy na etyczne kwestie wynikające z profesjonalnego praktykowania pracy socjalnej

- gotowy do nawiązywania relacji pomocowych zgodnych z wymogami etyki zawodowej

- świadomy dylematów etycznych towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- zasób wiedzy

- umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów

Metody oceniania:

egzamin 2-częściowy:

- część pisemna – analiza i propozycja rozwiązania jednego z typowych dla pracy socjalnej dylematu etycznego

- część ustna – sprawdzian znajomości zagadnień poruszanych w trakcie zajęć, umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania kwestii etycznych właściwych pracy socjalnej, umiejętności uzasadniania własnego stanowiska

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)