Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3RSLd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój społeczności lokalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w problematykę społeczności lokalnej i pracy w społeczności lokalnej (współcześnie nazywanej makropraktyką) traktowanej jako jeden z podstawowych obszarów praktykowania pracy socjalnej. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z procesem rozwoju makropraktyki na świecie i w Polsce oraz z podstawowymi jej pojęciami, modelami i warunkami ich aplikacji.

Pełny opis:

W trakcie kursu zrealizowanych będzie 6 bloków tematycznych:

1.Wprowadzenie do socjologii społeczności lokalnej: podstawowe procesy i mechanizmy społeczne: relacje, więzi i grupy, kapitał społeczny, władza lokalna, lokalne społeczeństwo obywatelskie.

2.Podstawowe pojęcia makropraktyki: omówienie i analiza pojęć: potencjał społeczności lokalnej, partycypacja, empowerment, organizowanie społeczności, rozwój

3.Geneza i fazy rozwojowe makropraktyki w USA, W. Brytanii i Polsce

4.Budowanie potencjału: ocena zasobów społeczności, budowanie więzi/ grup, budowanie partnerstw i koalicji, rzecznictwo społeczne

5.Lokalna planowanie społeczne; diagnozowanie lokalnych potrzeb społecznych, projektowanie usług, monitorowanie i ewaluacja lokalnych programów i usług 8 godz

6.Rozwój społeczno-gospodarczy; animowanie lokalnych projektów gospodarczych, przedsiębiorczość społeczna i przedsiębiorstwa społeczne

Literatura:

Henzler, P., Skrzypczak, B. (red) Kim jest animator społeczny, Warszawa, CWAL CAL, 2006

Kaźmierczak, T. (red.) W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, Warszawa, ISP, 2008

Kaźmierczak, T. (red), Zmiana w społeczności lokalnej, Warszawa, ISP, 2008

Kaźmierczak, T. , Hernik, K. (red.) Społeczność lokalna w działaniu, ISP, 2008,

Netting, F.E., Kettner, P., McMurtry, S., Social Work Macro Practice, Pearson, Boston, 2004

Szatur-Jaworska, B. Diagnozowanie w polityce społecznej, IPS UW, Warszawa, 2003

Sztompka, P., Socjologia, Znak, Krąków, 2002

Twelvetrees, A. Community work, Palgrave, 2002

Weil, M., (ed.) The Handbook of Community Practice, Sage Publications, London, 2005

Efekty uczenia się:

Student będzie w sferze wiedzy:

- posiadał wiedzę o problemach społecznych i instytucjach społecznych, relacjach między nimi i ich znaczeniu dla pracy socjalnej

- miał wiedzę o strukturze i rozwoju pracy socjalnej jako profesji odwołującej się do makropraktyki

- posiadał wiedzę o koncepcjach i teoriach rozwoju społeczności lokalnej jako nauki praktycznej istotnej dla pracy socjalnej

w sferze w sferze umiejętności:

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji i interpretacji sytuacji społeczności wymagających wsparcia

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy oddziaływań podejmowanych wobec społeczności

- potrafił posługiwać się zasadami i normami prawa, etyki, a w szczególności etyki pracy socjalnej w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do społeczności wymagających wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

- był świadomy wartości rozwoju społeczności lokalnej dla rozwijania i wzmacniania demokracji lokalnej oraz stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego w szczególności społeczności lokalnych zaniedbanych gospodarczo i społecznie

- miał świadomość znaczenia profesjonalnej wiedzy i umiejętności w pracy na rzecz rozwoju lokalnych społeczności

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do wiedzy i kompetencji: test.

W odniesieniu do kompetencji i postaw: opracowanie projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Skrzypczak
Prowadzący grup: Bohdan Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)