Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza danych jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1ADJd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza danych jakościowych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody analizy danych jakościowych gromadzonych w obszarze pracy socjalnej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z głównymi rodzajami danych jakościowych i metodami ich pozyskiwania (obserwacje, wywiady indywidualne i fokusy, dokumenty, materiały multimedialne itp.), a także z kryteriami wyboru metodologii jakościowej w badaniach z obszaru pracy socjalnej. Poznają metody analizy jakościowej.

W ramach przygotowania własnego projektu studenci planują badania, pozyskują dane jakościowe jedną z dostępnych metod, przeprowadzają analizę i raportują wyniki.

Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

 Silverman David „Interpretacja danych jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

 Silverman David „Prowadzenie badań jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

 Gibbs Graham „Analizowanie danych jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

Uzupełniająco:

 Angrosino Michael „Badania etnograficzne i obserwacyjne”, PWN 2010

 Hammersley M. i Atkinson P. „Metody badań terenowych”, Zysk i S-ka 2000

 Kaźmierska Kaja i Katarzyna Waniek „Autobiograficzny wywiad narracyjny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020

 Konecki Krzysztof T. „Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000

 Banks Marcus „Materiały wizualne w badaniach jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

 Barbour Rosaline „Badania fokusowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie

w zakresie wiedzy:

 znał metody i techniki jakościowych badań społecznych

 rozumiał ich rolę i zasady stosowania w obszarze pracy socjalnej

w zakresie umiejętności:

 potrafił planować i realizować badania empiryczne i/lub analizy przy użyciu metod i technik właściwych dla badań jakościowych

 potrafił dokonywać krytycznej selekcji informacji i materiałów dotyczących pracy socjalnej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz technologii ICT

w zakresie kompetencji społecznych:

 gotowy do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu pod względem poprawności metodologicznej oraz jakości wniosków 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)