Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza danych zastanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1ADZd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza danych zastanych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody analizy danych zastanych z obszaru pracy socjalnej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi dostępnymi źródłami danych zastanych, przydatnych do analiz w obszarze pracy socjalnej, a także ich formatami oraz metodami poszukiwania zbiorów danych. Warsztaty obejmują specyficzną dla analizy danych administracyjnych perspektywę dynamiczną (analizę trendów).

W ramach przygotowania własnego projektu studenci wykorzystują dane administracyjne zgromadzone w statystykach pomocy społecznej MRiPS, w banku danych lokalnych GUS i innych zbiorach, dane sprawozdawcze, a także udostępniane publicznie dane z badań sondażowych w formacie umożliwiającym ich wtórną analizę.

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z dostępu do danych za pomocą technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

 Makowska Marta „Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2013

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie

w zakresie wiedzy:

 znał metody i techniki badań społecznych opartych na analizie danych zastanych

 rozumiał ich rolę i zasady stosowania w obszarze pracy socjalnej

w zakresie umiejętności:

 potrafił planować i realizować badania empiryczne i/lub analizy przy użyciu metod i technik właściwych dla analizy danych zastanych

 potrafił dokonywać krytycznej selekcji informacji i materiałów dotyczących pracy socjalnej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz technologii ICT

w zakresie kompetencji społecznych:

 gotowy do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu pod względem poprawności metodologicznej oraz jakości wniosków 100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)