Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje i analiza instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1IAIz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje i analiza instytucjonalna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prezentacja głównych nurtów analizy instytucjonalnej w ramach socjologii, nauk politycznych i ekonomii: jak instytucje – rozumiane jako społecznie tworzone reguły – określają warunki działania ludzi, jak instytucje są projektowane, jak powstają i jakie są możliwości ich zmiany.

Pełny opis:

Prezentacja głównych nurtów analizy instytucjonalnej w ramach socjologii, nauk politycznych i ekonomii: jak instytucje – rozumiane jako społecznie tworzone reguły – określają warunki działania ludzi, jak instytucje są projektowane, jak powstają i jakie są możliwości ich zmiany. Przykłady analiz na poziomie mikro (działania poszczególnych jednostek, ich decyzje i możliwości osiągania celów), na poziomie mezo (analiza pól społecznych i światów instytucjonalnych, np. pole pomocy społecznej, pole edukacji), na poziomie makro (politycznej kształtowanie systemów instytucjonalnych). Wprowadzenie kluczowych pojęć takich jak: instytucja, organizacja, działanie, aktor, prawomocność, pole społeczne, zależność od szlaku, przedsiębiorczość instytucjonalna, logika instytucjonalna.

Literatura:

• Berger, Peter L., Thomas Luckmann (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.

• Chmielewski, Piotr, Jan Chmielewski (2017) Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza, Studia Socjologiczne, 3(226), ss. 99-128.

• Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji: Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

• DiMaggio, Paul J., Walter W. Powell (2006) Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 600-612.

• Fligstein, Neil (2009) Kompetencje społeczne i teoria pola. W: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s.273-300.

• Goffman, Erving (2011) Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Hatch, Mary J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

• Kamiński, Marek M. (2006) Gry więzienne: Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

• Kaźmierczak, Tomasz (2012) W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej. W: Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza (red.) W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: ISP, CAL, s. 109-131.

• March, James G., Johan P. Olsen (2005) Instytucje: Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

• Meyer, John W., Brian Rowan (2006) Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia. W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 583-599.

• North, Douglass C. (2006) Efektywność gospodarcza w czasie. W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 553-562.

• O’Neil, Cathy (2021) Broń matematycznej zagłady: Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji. Warszwa: PWN.

• Ostrom, Elinor (2013) Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Wolters Kluwer.

• Pawlak, Mikołaj, Ireneusz Sadowski (2017) Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy. „Studia Polityczne” 45(2): 27-52.

• Pawlak, Mikołaj, Łukasz Srokowski (red.) (2014) Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW.

• Piróg, Tomasz (2018) Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne. „Studia Socjologiczne” 4(231): 7-23.

• Sadowski, Ireneusz (2014) Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej. „Przegląd Socjologiczny” 63(3): 89-114.

• Sztandar-Sztanderska, Karolina, Michał Kotnarowski, Marianna Zieleńska (2021) Czy algorytmy wprowadzają w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych stosowanego w Polsce. „Studia Socjologiczne” 1(240): 89–115.

• Zalewski, Dariusz (2005) Opieka i pomoc społeczna: Dynamika instytucji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

 zna współczesne pojęcia i teorie instytucjonalne opisujące i wyjaśniające mechanizmy i czynniki kształtujące praktykę pracy socjalnej

 zna instytucjonalną perspektywę na normatywne – prawne i etyczne – uwarunkowania teorii i praktyki pracy socjalnej

 zna instytucjonalną perspektywę zasady funkcjonowania instytucji i organizacji zajmujących się usługami społecznymi i zarządzania nimi

w zakresie umiejętności:

 stosuje pojęcia i teorie z zakresu teorii instytucjonalnej do opisu i wyjaśniania trudności życiowych i problemów doświadczanych przez jednostki /grupy /społeczności

 poddaje stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji z zastosowaniem instytucjonalnej aparatury pojęciowej

w zakresie kompetencji społecznych:

 jest gotów do wykorzystywania analizy instytucjonalnej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)