Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w stosowanych naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1MBSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań w stosowanych naukach społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody badań społecznych, które można wykorzystywać w obszarze pracy socjalnej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z celami i przebiegiem badań społecznych oraz ich związkiem z pracą socjalną. Poznają podstawowe metody i techniki badawcze oraz pojęcia, związane z etapami procesu badawczego w różnych typach badań. Uczą się formułowania hipotez i zasad poprawnego wnioskowania na podstawie danych empirycznych.

W zakresie pozyskiwania danych kurs obejmuje wstęp do prowadzenia własnych badań, jak również do korzystania z różnych typów dostępnych źródeł, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z umiejętności prowadzenia i wykorzystywania badań społecznych.

Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Uzupełniająco:

 Górniak Jarosław „Co to jest praktyka pracy socjalnej i polityka publiczna oparta na dowodach”, w: „Praca socjalna. 30 wykładów”, red. Krzysztof Frysztacki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 351-363

 Kurowska Anna „Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce”, Difin SA, Warszawa 2011

 Marynowicz-Hetka Ewa, Granosik Mariusz, Wolska-Prylińska Dorota (red.) „Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

 Szatur-Jaworska Barbara „Diagnozowanie w polityce społecznej”, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014

 Szatur-Jaworska Barbara „Podstawy metodologiczne badań na rzecz pracy socjalnej”, w: „Praca socjalna. 30 wykładów”, red. Krzysztof Frysztacki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 134-159

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć po ich ukończeniu

w zakresie wiedzy:

• rozumie rolę badań i zasady ich prowadzenia w obszarze pracy socjalnej

• zna podstawowe metody i techniki badań w naukach społecznych

• zna zasady etyki badawczej

w zakresie umiejętności:

• swobodnie posługuje się terminologią metodologiczną

• potrafi krytycznie korzystać z różnych typów informacji, w tym z wyników badań społecznych

• potrafi dobrać metody do badanego problemu oraz zaprojektować i przeprowadzić własne badania, a także sformułować rekomendacje

w zakresie kompetencji społecznych:

• jest gotowy do wykorzystywania wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

prace śródsemestralne

egzamin ustny 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)