Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obywatelstwo i prawa społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1OPSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obywatelstwo i prawa społeczne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i nauk pokrewnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego w zakresie praw społecznych i obywatelskich.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego w zakresie znajomości praw socjalnych i obywatelskich. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne przygotowanie studentów i studentek do pracy w obszarze świadczenia usług społecznych. W toku zajęć odbywać się będą spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji działających w obszarze praw obywatelskich i społecznych. Ponadto studenci i studentki przygotowują opracowania na poszczególne tematy i prezentują je podczas zajęć, co stanowi przyczynek do dyskusji i pogłębionej refleksji.

Literatura:

• M. Arczewska: Zagraniczne systemy przeciwdziałania przemocy domowej a polskim prawodawstwo, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019

• E. Bogacz-Wojtanowska, M. Kostera: Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki, organizatorki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

• M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska: Psychologia penitencjarna, PWN, Warszawa 2016

• Co zapisano w Konstytucji. Debaty regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2017

• E. Dawidziuk, M. Mazur: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychozą osadzone w jednostkach penitencjarnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2017

• M. Granosik: Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006

• Herman: Kulturowa wiedza kobiet. Transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019

• Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014

• Kotlarska-Michalska, M. Frąckowiak-Sochańska: Rodzina wieloproblemowa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

• Krasiejko, B. Łukasik: Refleksyjna edukacja metodycznego działania w pracy socjalno-wychowawczej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017

• J. Kusztal: Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

• T. H. Marshall: Obywatelstwo i klasa społeczna, [w:] „Zoon Politikon” Nr 1/2010

• M. Racław, D. Trawkowska: Pytania o rzecznictwo wobec niepełnosprawnych i problemu niepełnosprawności – koncepcje i działania w perspektywie interdyscyplinarnej, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 60/ 2017

• M. Rymsza: Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2013

• Skrzypczak: W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno- środowiskowe determinanty interwencji publicznej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014

• M. Sokołowska (red.): Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013

S. Spurek: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student

w zakresie wiedzy:

 ma poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych

 ma poszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w strukturach i instytucjach społecznych

 zna rodzaje więzi społecznych, w szczególności w relacjach i powiązaniach o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz rządzące nimi prawidłowości

 zna zasady etyczne kategorii zawodowych właściwych dla nauk społecznych i prawidłowo się nimi posługuje

w zakresie umiejętności:

 potrafi trafnie analizować i badać konkretne procesy i zjawiska społeczne, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych

 posiada umiejętność skutecznego komunikowania się w relacjach zawodowych

 potrafi samodzielnie analizować propozycje rozwiązań określonych problemów społecznych, wskazując ich wady i zalety

w zakresie kompetencji społecznych:

 jest przygotowany do pracy i współdziałania w zespołach zadaniowych

 potrafi przewidzieć skutki własnych działań i działań całego zespołu

sumiennie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania związane z funkcjonowaniem w różnych rolach i grupach społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła – aktywność na zajęciach 15%

przygotowanie referatu i prezentacji (praca indywidualna) 15%

przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej wybranego aspektu praw obywatelskich i społecznych (praca zespołowa) 20%

egzamin pisemny 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)