Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna, helping professions - perspektywa instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-2HPPIz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna, helping professions - perspektywa instytucjonalna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia wzajemnych związków i wpływów pomiędzy środowiskiem organizacyjnym i ramami instytucjonalnymi a naturą procesów pomagania, w tym praktykowania pracy socjalnej i innych helping professions.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia wzajemnych związków i wpływów pomiędzy środowiskiem organizacyjnym i ramami instytucjonalnymi a naturą procesów pomagania. Poruszana w jego ramach problematyka obejmuje takie kwestie jak: specyfika organizacji pomocowych, relacje pracownik – klient w środowisku zbiurokratyzowanym, sformalizowane pomaganie jako ciąg technologiczny (people processing).

Literatura:

Berger P., Neuhaus R., To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy, American Enterprise Institute, Washington, D.C., 1997.

Bojanowska E., Chaczko K., Krzyszkowski J., Zdebska E. (red.), Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje, PWN, Warszawa 2022.

Carr-Saunders A. M., Metropolitan Conditions and Traditional Professional Relationships, w: R. M. Fisher (ed.), The Metropolis in Modern Life. Russel & Russel, 1955.

Etzioni A. (red.), The Semi-Professions and Their Organization. The Free Press, New York 1969.

Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019.

Grewiński M., Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i wizja przyszłości, Elipsa, Warszawa 2021.

Grewiński M., Lizut J. (red,). Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej. Szanse i zagrożenia, Spatium, Radom 2021.

Karwacki A., Rymsza M., Gąciarz B., Kaźmierczak T., Skrzypczak B., Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2017.

Krasiejko I., Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, MRPiPS, Warszawa 2016.

Krasnowolski A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy. Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2013.

Łuczyńska M., Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji, ISP, Warszawa 2013.

Łuszczyńska M., Empowerment jako innowacyjne narzędzie zarządzania w instytucjach publicznych, „Studia i Prace KZiF” nr 168, SGH, Warszawa 2018.

Rymsza M., Ewolucja pracy socjalnej i innych zawodów pomocowych w Europie w XX i XXI wieku: w stronę nowego profesjonalizmu praktyk pomocowych, „Praca Socjalna 2022, nr 4.

Rymsza M. (red.), Centrum usług społecznych: Od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy, IPiSS i KPRP, Warszawa 2021.

Rymsza M., Social work and other helping professions in the process of professionalization. The specificity of Poland after 1989 from the sociology of professions perspective, “Problemy Polityki Społecznej / Social Policy Issues” 2020, nr 51(4).

Rymsza M., Pracownicy socjalni, służby społeczne — profesjonalizacja i rozwój zawodowy, „Polityka Społeczna” 2014, nr 3.

Skrzypczak B., W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. CWAL CAL, Warszawa 2014.

Strategia rozwoju usług społecznych. Polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), Rada Ministrów, Warszawa 2022.

Torstendahl R., Burrage M. (red.), The Formation of Professions. Sage, London 1990.

Van Berkel R., Caswell D., Kupka P., Larsen F. (red.), Frontline Delivery of Welfare-to-Work Polices in Europe. Activating the Unemployed, Routledge, New York 2017.

Wilensky H.L., The Professionalization of Everyone?, “American Journal of Sociology” 1964, Vol. 70, nr 2.

Wóycicka I. i inni, W stronę sprawiedliwej troski, Fundacja Batorego, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie współczesne pojęcia i teorie opisujące i wyjaśniające mechanizmy i czynniki kształtujące praktykę pracy socjalnej

 zna i rozumie zasady funkcjonowania instytucji i organizacji zajmujących się usługami społecznymi i zarządzania nimi

w sferze umiejętności:

 potrafi stosować pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych do opisu i wyjaśniania trudności życiowych i problemów doświadczanych przez jednostki /grupy /społeczności

 potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a do inspirowania i podejmowania działań na rzecz dobra publicznego, w tym przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i społecznego wykluczania

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła – przygotowanie do zajęć i aktywność 20%

praca pisemna 80%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)