Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna we współczesnej myśli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-2PSWz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna we współczesnej myśli społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiany będzie wpływ prac kluczowych twórców współczesnej myśli społecznej na rozumienie pracy socjalnej i jej miejsca we współczesnym społeczeństwie

Pełny opis:

Kurs służy omawianiu dwóch grup zagadnień: (1) znaczenie prac wybranych współczesnych myślicieli społecznych (np. Foucault, Bourdieu, Bauman) dla rozumienia miejsca i roli pracy socjalnej we współczesnym społeczeństwie; (2) wpływ na pracę socjalną wybranych nurtów współczesnej myśli społeczno-politycznej (np. feminizm, neoliberalizm, postmodernizm).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mel Gray, Stephen A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, PWN, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Marcin Boryczko, Governmentality w systemie pomocy społecznej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(3)

Lena Dominelli, Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave 2002 (wybrane rozdziały)

Mustafa Emirbayer, Eva M. Williams, Bourdieu and Social Work, Social Service Review , Vol 79, Number 4 , 2005

Paul Michael Garrett, From ‘Solid Modernity’ to ‘Liquid Modernity’? Zygmunt Bauman and Social Work, British Journal of Social Work (2012) 42,

Paul Michael Garrett, The Relevance of Bourdieu for Social Work A Reflection on Obstacles and Omissions, Journal of Social Work 2007, 7(3)

Tony Gilbert, Power and Social Work in the United Kingdom, A Foucauldian Excursion Journal of Social Work 2010 10(1) 3–22

Sebastian Michalik, Problematyka uznania a teoria pracy socjalnej Prace IPSiR tom 16, 2010

Carolyn Noble, Postmodern Thinking Where is it Taking Social Work? Journal of Social Work 2004, 4(3)

Amy Rossiter, Axel Honneth’s theory of recognition and its potential for aligning social work with social justice, Critical and Radical Social Work vol 2 no 1, 2014

Mark Smith, Reading Bauman for Social Work, Ethics and Social Welfare, 2011, 5:1

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka

w sferze wiedzy:

zna i rozumie współczesne teorie pracy socjalnej i ich osadzenie w naukach społecznych

zna i rozumie miejsce i znaczenie problematyki pomagania w myśli społecznej i społeczno-filozoficznej

w sferze umiejętności:

potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji

w sferze kompetencji społecznych:

jest gotowy/a do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach

30%

przygotowanie krótkiego eseju

70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaźmierczak
Prowadzący grup: Tomasz Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)