Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek w sytuacji trudnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-CSTz
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Pomoc społeczna i poradnictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek w sytuacji trudnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspieranie i asystowanie studentom w procesie doskonaleniu warsztatu naukowego do poziomu pozwalającego na poprawne przygotowanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wspieranie studentów w samodzielnym zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania naukowego i przygotowaniu na tej podstawie pracy licencjackiej.

Zajęcie przebiegać będą w dwóch trybach: (1) grupowe zajęcia seminaryjne oraz (2) indywidualne konsultacje.

Zajęcia będą się koncentrowały na teoretycznych i metodologicznych aspektach problemów poruszanych w pracach studentek i studentów.

Literatura:

Dobór literatury indywidualny, związany z wybranym tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badania.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna wymogi warsztatu naukowego niezbędne do przygotowania pracy licencjackiej

 zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

w sferze umiejętności:

 potrafi rozwijać logiczną argumentację i formułować konkluzje

 potrafi analizować i dobierać źródła naukowe i odpowiedzialnie z nich korzystać

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w poruszanej problematyce

Metody i kryteria oceniania:

systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych / indywidualnych konsultacjach 30%

systematyczna ocena postępów w przygotowywaniu pracy licencjackiej 70%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Olech
Prowadzący grup: Anna Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)