Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konteksty rodzinne zachowań niedostosowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-KRZd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konteksty rodzinne zachowań niedostosowanych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy z nauk społecznych, psychologii, pedagogiki, socjologii, kryminologii, resocjalizacji.


Celem seminarium będzie postawienie pytań badawczych w ramach wyznaczonej tematyki oraz za pomocą zastosowania adekwatnych metod znalezienie na nie odpowiedzi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest uświadomienie studentom wagi rodziny dla kształtowania się zachowań niedostosowanych. Kondycja rodziny, przygotowanie rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, więzi między rodzicami w relacji intymnej, wyposażenie psychiczne rodziców, posiadanie mieszkania, pracy, zdrowie somatyczne i psychiczne, karalność, nałogi, problemy napotykane przez rodzinę, infrastruktura miejsca zamieszkania, kontekst kulturowo-historyczny, wsparcie społeczne i instytucjonalne oraz szereg innych czynnik wpływają na wywiązywanie się z ról i zadań rodzicielskich oraz na przystosowanie lub jego brak u członków rodzin. Badanie tych kontekstów, siły ich oddziaływania na funkcjonowanie rodziny będzie przedmiotem seminarium.

Pełny opis:

Seminarium umożliwi studentom podejmowanie problematyki badawczej dotyczącej przystosowanego i nieprzystosowanego funkcjonowania rodzin i ich członków.

Rozwój człowieka zachodzi w różnych kontekstach: w rodzinie i pieczy zastępczej lub instytucjonalnej. Ukazanie wagi rodziny dla rozwoju oraz ścieżek zachwiania rozwoju, prowadzących do nieprzystosowania jednostek wychowywanych przez rodziny będzie przedmiotem rozważań i eksploracji badawczych.

Przykładowe obszary badawcze , to:

• Czynniki wewnętrzne (osobowość, psychika, postawy, relacje, niepełnosprawności poszczególnych członków rodziny i ich wpływ na funkcjonowanie, uzależnienia itp.

• Czynniki zewnętrzne (materialne, społeczne, prawne, historyczne, kontekstu kultury, grup odniesienia, wsparcia społecznego itp.)

• Działania podejmowane wobec członków rodzin (odbywanie kary pozbawienia wolności lub realizowanie sankcji lub oddziaływań służb, korzystanie z pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, leczenie somatyczne itp.)

• Kontekst społeczno-historyczno-kulturowy funkcjonowania rodziny.

Literatura:

1) A. i. Brzezińska (red), 2013, Psychologiczne portrety człowieka, GWP, Sopot;

2) E. Jarosz, E. Wysocka, 2006, Diagnoza pschopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa;

3) S. Nowak, 2010, metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa;

4) K. Ostrowska, 2008, Uczniowie i rodzice. Portret własny, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa;

5) W. J. Paluchowski, 2012, Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, warszawa;

6) M. Plopa, P. połomski, 2010, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersja dla młodzieży, Wydawnictwo Vizja Press and IT, Warszawa;

7) M. Plopa, 2008, Skala postaw rodzicielskich. Wersja dla rodziców, Wydawnictwo Vizja Press and IT, Warszawa;

8) M. Plopa, 2008, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków;

9) M. Ryś, 1999, Psychologia małżeństwa i rodziny, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa;

10) D. Silverman, 2009, Interpretacja badań jakościowych, PWN, Warszawa;

11) D. Silverman, 2010, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa;

12) J. Tarnowski, 1996, Poznać siebie, zrozumieć innych, Oficyna Współczesna, Wrocław

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia przedmiotu powinno być zrozumienie mechanizmu powstawania kryzysu lub nieprzystosowania społecznego , umiejętność sformułowania problemu badawczego, a następnie zaprojektowanie sposobów uzyskania odpowiedzi badawczych. Efektem nauczania powinna być też umiejętność prognozowania funkcjonowania rodiny. Student ma pogłębiona wiedzę z obszaru interdyscyplinarnej perspektywy naukowej (resocjalizacja, socjologia, prawo, psychologia, pedagogika, kryminologia, itp.). Ma rozszerzoną wiedzę na temat więzi społecznych, właściwości wewnętrznych człowieka jako podmiotu działań, ich przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Student zapozna się z narzędziami badawczymi i diagnostycznymi stosowanymi do pracy z rodzinami i ich członkami. Uczestnictwo w zajęciach wyposaża w podstawową wiedzę o rodzajach zasobów i czynników ryzyka dotyczących rodzin i ich członków. Uczy dokonywania analizy sytuacji, za pomocą metod badawczych (rozmowy, skal szacunkowych, kwestionariuszy, ankiet itp). Ponadto wyposaża w wiedzę na temat obszaru badawczego, ustalania strategii badania.

Metody i kryteria oceniania:

Treści prezentowane są przez prowadzącą w postaci prezentacji multimedialnych, poszerzonych analizą przypadków, metod badawczych. Ponadto prowadzone są dyskusje, omawianie projektów badawczych, poszukiwanie efektywnych rozwiązań problemów.

Ocenianie ciągłe na podstawie pracy i zaangażowania uczestników seminarium oraz efektów ich działań badawczych.

Semestr zimowy: zaliczenie na podstawie przedłożonych rozdziałów pracy (około połowa)

Semestr letni: efekt końcowy to napisanie pracy po zrealizowaniu badania empirycznego lub analiz teoretycznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kiliszek
Prowadzący grup: Ewa Kiliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)