Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość i polityka kryminalna w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-PKPd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępczość i polityka kryminalna w Polsce
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw kryminologii i teorii kryminologicznych.

Zaliczenie zajęć z kryminologii (wymagane minimum: Podstawy

kryminologii)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Cel ten realizowany będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, prawidłowego formułowania hipotez badawczych, jak również pozyskanie umiejętności logicznego i rzetelnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, prawidłowego posługiwania się statystykami oraz logicznego i spójnego prezentowania wniosków z pracy.

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia związane z przestępczością oraz realizowaną w Polsce polityką kryminalną – zarówno w perspektywie prawnej, jak i kryminologicznej. Podczas seminarium prowadzone będą dyskusje podejmujące ważkie i aktualne problemy dotyczące przestępczości oraz realizowanej w Polsce polityki kryminalnej. W związku z tak zarysowanym zakresem seminarium, przygotowywane w toku kursu prace mogą dotyczyć np. analizy porównawczej statystycznego oraz medialnego obrazu przestępczości, oceny wpływu oddziaływań medialnych oraz innych czynników (np. postaw etycznych, prawnych parlamentarzystów) na kształtowanie współczesnej polityki kryminalnej; problematyki dwutorowej reakcji na przestępczość (zapobieganie oraz zwalczanie), zagadnień związanych z wykorzystaniem idei probacji na gruncie polityki karania sprawców przestępstw; oceny zasadności (kryminalno-politycznej) wybranych zmian legislacyjnych w kontekście stanu przestępczości, czy też problemu populizmu penalnego oraz polityzacji przestępczości.

Podczas seminarium realizowane będą także zajęcia przeznaczone na omówienie wybranych problemów teoretycznych dotyczących przestępczości oraz zaprezentowanie badań prowadzonych w kryminologii. Program seminarium uwzględnia ponadto zapoznanie uczestników z metodologią pisania pracy licencjackiej, poprzez objaśnienie celów dydaktycznych i naukowych pracy licencjackiej; wyjaśnienie reguł tworzenia konspektu oraz planu pracy, wskazanie reguł poprawnej konstrukcji spisu treści oraz samej pracy, przedstawienie zasad gromadzenia materiału bibliograficznego (z punktu widzenia celowości, zasadności i rzetelności naukowej) oraz omówienie reguł edytorskoredakcyjnych stosowanych podczas pracy z samym tekstem (przypisy dolne, formatowanie tekstu, grupowanie bibliografii, strona tytułowa, oprawa pracy).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Stańdo-Kawecka, Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, Warszawa 2020;

K. Witkowska-Rozpara, Polish penal policy - twenty years after enactment of the Criminal Code Act 6 June 1997, Prawo w Działaniu, 2020/43;

M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Warszawa 2020;

Marcelo F. Aebi, Stefano Caneppele, Stefan Harrendorf, Yuji Z. Hashimoto, Joerg-Martin Jehle, Tara S. Khan, Olivia Kühn, Chris Lewis, Lorena Molnar, Rannveig Þórisdóttir, Paul Smit European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2021, https://wp.unil.ch/europeansourcebook/files/2021/04/Aebi-et-al.-2021_European-Sourcebook.pdf;

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, B. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 5, Warszawa 2015;

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce. W świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012;

K. Witkowska-Rozpara, Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz, Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wrocław 2015;

K. Buczkowski, B. Czarnecka – Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska- Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013;

V. Konarska Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010;

J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002;

M. Filar, J. Utrat- Milecki, Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Warszawa 2014;

Jewkes Ivonne, Media and Crime, third edition, Sage Publications 2015;

M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press 2012;

M. Melezini (red.), Kary i inne środki reakcji prawnokarnej - Tom 6 Systemu Prawa Karnego, wydanie 2., Warszawa 2016;

T. Newburn, Criminology, 2nd edition, Routledge 2012;

T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004

Walsh A., Ellis L., Criminology. An Interdisciplinary Approach, Sage Publications, 2007.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu kryminologii.

2. Potrafią zdefiniować, czym jest i co obejmuje polityka kryminalna.

3. Potrafią prawidłowo wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych.

4. Potrafią przeprowadzić analizę statystyk przestępczości oraz wybranych typów przestępstw.

5. Potrafią analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne związane z przestępczością w oparciu o właściwie dobraną teorię.

6. Rozumieją znaczenie zasady humanitaryzmu w kontekście współczesnych nurtów i kierunków rozwoju polityki kryminalnej.

7. Potrafią krytycznie analizować środki zwalczania przestępczości w kontekście aktualnego stanu i skali zjawiska.

8. Znają zasady prawidłowego redagowania opracowań naukowych.

9. Znają problematykę prawa autorskiego (w tym reguły postępowania w przypadku plagiatu) w odniesieniu do pracy licencjackiej.

10. Umieją przygotować opracowanie na temat związany z przestępczością lub polityką kryminalną wraz z prawidłowo opracowanymi przypisami.

11. Rozumieją wagę przestrzegania prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła, która uwzględnia:

a) przygotowanie do zajęć

b) terminowe składanie poszczególnych rozdziałów pracy.

2. Obrona pracy licencjackiej w terminie.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu: ukończenie pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)