Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze - przepisy a realia wykonywania kary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-PKWz
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze - przepisy a realia wykonywania kary
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

znajomość polskiego prawa karnego i karnego wykonawczego w podstawowym zakresie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Pełny opis:

ematem wiodącym seminarium są różne aspekty dotyczące wykonywania kar i środków karnych w Polsce. Podczas seminarium omówione zostaną kary i środki karne orzekane w Polsce, studenci rozważą ich specyfikę i w pełni je scharakteryzują. Następnie dyskusji poddamy ustawowe założenia wykonywania kar i środków karnych, aby móc skonfrontować kontekst normatywny z codzienną praktyką funkcjonowania zakładów karnych w Polsce. Tak samo wiele uwagi poświęcimy karom nie izolacyjnym oraz środkom probacyjnym. Oddzielny blok zajęć poświęcimy problemowi resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej dla osób kończących odbywanie kary. Z uwagi na aktualność problemu część zajęć poświęcimy tzw. „przestępcom niebezpiecznym” oraz odbywaniu przez nich kary a następnie ich ewentualnej izolacji w trybie tzw. środków zabezpieczających. W miarę możliwości czasowych studenci będą porównywać rozwiązania obowiązujące w polskim prawie karnym wykonawczym z tymi funkcjonującymi w innych krajach.

Ponadto w czasie seminarium odbędą się zajęcia poświęcone pisaniu pracy licencjackiej: omówienie celu i konspektu pracy, prowadzenie przeglądu piśmiennictwa, pracy w bibliotece i z literaturą (gdzie, co i jak szukać), struktury pracy oraz jak z sukcesem napisać pracę. Omówimy także kwestie estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy.

Literatura:

Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, aktualne komentarze do obydwu ustaw, literatura wskazana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny prawa karnego i karnego wykonawczego.

2.Potrafią wykorzystać pojęcia teoretyczne.

3.Znają zasady prawidłowego redagowania opracowań naukowych.

4. Znają problematykę prawa autorskiego w odniesieniu do pracy licencjackiej.

5. Potrafią analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów

6. Potrafią analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować proces wykonywania kary w oparciu o adekwatnie dobraną teorię

7. Umieją przygotować opracowanie na temat związany z wykonywaniem kary i środków karnych wraz z prawidłowymi przypisami.

8. Rozumieją wagę przestrzegania prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody - ocenie podlegają:

1. Aktywność na zajęciach, w tym udział w dyskusji panelowej na seminarium oraz w dyskusji nad projektami prac seminarzystów.

2. Prezentowane referaty na temat studiowanych zagadnień.

3. Postępy w konceptualizacji przedmiotu i struktury pracy, w tym własnych badań empirycznych.

Kryteria oceniania:

1. Wiedza studenta ujawniona w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy dyplomowej, w tym określenia i uzasadnienia tematyki pracy, trafnego doboru i krytycznej analizy perspektyw i koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy.

2. Umiejętności wykazane w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy dyplomowej odnoszące się do doboru literatury przedmiotu, sformułowania tez pracy i metod ich weryfikacji, zgromadzenia materiału badawczego oraz analizy wyników badań własnych. Umiejętności naukowego argumentowania wykazane w dyskusji prowadzonej na seminarium wokół tez i metod ich uzasadniania zawartych w pracach innych seminarzystów.

3. Kompetencje świadczące o przygotowaniu i gotowości do profesjonalnej, etycznej i skutecznej realizacji zadań zawodowych wykazane przez studenta w aktywnym uczestnictwie w zajęciach, w tym w procesie konceptualizowania przedmiotu i struktury pracy dyplomowej oraz przygotowaniu studenta do udziału w dyskusjach nad projektami badawczymi innych seminarzystów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)