Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo, państwo, migracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-PPMz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo, państwo, migracje
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

seminarium jest w pierwszym rzędzie skierowane do studentów ze specjalizacji migracje integracja kulturowa, ale także innych studentów studiów I stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji zainteresowanych pisaniem pracy na temat prawnych i ustrojowych aspektów migracji i integracji kulturowej.

Pełny opis:

seminarium jest w pierwszym rzędzie skierowane do studentów ze specjalizacji migracje integracja kulturowa, ale także innych studentów studiów I stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji zainteresowanych pisaniem pracy na temat prawnych i ustrojowych aspektów migracji i integracji kulturowej. Przygotowywane w ramach seminarium prace mogą dotyczyć w tym zakresie zagadnień ze współczesnej Polski, kwestie historyczne (zwłaszcza z historii XIX i XX wieku), zagadnienia prawno-międzynarodowe i europejskiej współczesne i w ujęciu historycznym. Ponadto mile widziane są prace prawno porównawcze, ukazujące różne modele ustrojowo prawne tworzenia polityki migracyjnej i integracji kulturowej w różnych krajach i na różnych kontynentach zarówno współcześnie jak i w historii, zwłaszcza historii XIX i XX wieku.

Literatura:

Literatura będzie każdorazowo dobierana pod kątem zainteresowań uczestników seminarium liecencjackiego.

Efekty uczenia się:

Student ma uzyskać wiedzę na temat różnych aspektów powiązań zjawiska migracji i integracji kulturowej z rozwiązaniami ustrojowymi i wynikającymi z nich regulacjami prawnymi tych zjawisk w Polsce i na świecie w zakresie porównawczym, diachronicznym i synchronicznym.

Student ma nabyć umiejętność samodzielnego opracowania materiałów i analizy dokumentów prawnych, wyszukiwania literatury przedmiotu, umiejętność ich rzetelnego opracowania, analizy poszczególnych zagadnień prawnych we właściwym im kontekście społeczno gospodarczym i politycznym oraz kulturowym, a następnie ich syntetycznego przedstawienia w formie przejrzystego raportu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy w czasie seminarium licencjackiego, całościowa ocena opracowania literatury i sformułowania koncepcji i zarysu pracy po pierwszym semestrze, ocena finalna związana z zaliczeniem seminarium i dopuszczeniem studenta z pracą do egzaminu licencjackiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Różycka-Jaroś
Prowadzący grup: Sylwia Różycka-Jaroś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)