Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia przystosowania społecznego i ich uwarunkowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-ZPSz
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia przystosowania społecznego i ich uwarunkowania
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz wiedzy zdobytej na dotychczasowym etapie studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z etapami procesu badawczego, rozwijanie warsztatu badawczego studenta oraz przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci są zapoznani z poszczególnymi etapami procesu badawczego: od fazy tworzenia koncepcji i projektowania badań, do fazy realizacji, analizy i dyskusji wyników badań. Studenci uczą się formułować przedmiot badań, cel pracy, problemy (pytania) badawcze, hipotezy badawcze. Na zajęciach omawiana jest problematyka: doboru metod, technik i narzędzi badawczych; sposobów prezentacji i dyskusji wyników badań; redakcji tekstu naukowego, w tym zasady poprawnego cytowania zgodnego z normami APA (7 edycja).

Studenci w trakcie seminarium prezentują: stan dotychczasowych badań na wybrany temat, ustalony wspólnie z promotorem; analizę literatury przedmiotu; podejmują dyskusję nad podejmowanymi w grupie zagadnieniami badawczymi; przedstawiają postępy swoich prac i poddają je wspólnej ocenie.

Podejmowane tematy badawcze dotyczą problematyki zaburzeń w przystosowaniu społecznym zarówno młodzieży i dorosłych oraz ich uwarunkowań. W trakcie seminarium wykorzystywany będzie dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej.

Literatura:

1. Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

2. Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Tom 1, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

3. Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

4. Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

5. Łobocki, M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

6. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. wyd. II poprawione, Warszawa: Żak.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student:

WIEDZA

1. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu problematyki, którą podjął w przygotowanej przez siebie pracy licencjackiej.

2. Posiada wiedzę na temat etapów procesu badawczego.

3. Zna zasady przygotowania pracy licencjackiej.

4. Posiada wiedzę na temat procedur i standardów etycznych pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi samodzielnie sformułować temat pracy, cel pracy, problemy i hipotezy badawcze.

2. Potrafi samodzielnie dokonać analizy literatury przedmiotu, wyszukiwać materiały źródłowe, systematyzować je i interpretować.

3. Potrafi zrealizować badania.

4. Potrafi przygotować pracę pisemną zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom licencjackim.

KOMPETENCJE

1. Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań.

2. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do prezentowanych treści, potrafi uzasadnić prezentowane opinie oraz wyciągnąć z nich wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność.

2. Ocena ciągła – przygotowanie do zajęć (analiza literatury, dyskusja, prezentacje fragmentów pracy, sprawozdania z etapów pracy).

3. Przygotowanie pracy licencjackiej.

W pierwszym semestrze seminarium student: dokonuje wyboru tematu pracy licencjackiej; gromadzi i analizuje literaturę przedmiotu; przygotowuje plan całej pracy; opracowuje wstępną wersję części teoretycznej i metodologicznej pracy (rozdział I i II), a także przeprowadza badania w terenie. W semestrze letnim student przygotowuje część badawcza, w tym analizę i interpretację wyników badań własnych. Ostateczna wersja pracy powinna zostać złożona promotorowi w maju.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)