Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-PZDd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce i na świecie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium tylko dla studentów kierunku Kryminologia!

Student przychodzi na seminarium ze znajomością podstawowych nurtów i teorii kryminologicznych bądź uzupełni je w czasie I semestru studiów w ramach przedmiotu K(ryminologia)1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pokierowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez i pytań badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru piśmiennictwa naukowego (w oparciu o literaturę krajową i obcą), logicznego prezentowania wniosków z pracy. W ramach seminarium magisterskiego studenci będą także prowadzić badania naukowe, które staną się integralną częścią ich pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium są różne aspekty dotyczące przestępczości i zachowań dewiacyjnych we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie.

Na seminarium będziemy dyskutować aktualne problemy przestępczości oraz kwestie reakcji społecznej i karnej na przestępczość. Realizowane prace mogą dotyczyć np. polityki karnej, wiktymologii, fenomenologii kryminalnej (media a przestępczość, wykluczenie a przestępczość, probacja i kuratela jako reakcja na zachowania dewiacyjne, zapobieganie przestępczości, przemoc emocjonalna, przestępczość nieletnich, czy nowe formy przestępczości, związane z rozwojem technicznym społeczeństwa).

Temat pracy powinien odpowiadać zainteresowaniom teoretycznym magistrantki/magistranta, przy uwzględnieniu dostępności literatury naukowej na dany temat, jak i realnej możliwości przeprowadzenia badań w wybranym obszarze.

W czasie seminarium prowadzone będą zajęcia poświęcone teoretycznym zagadnieniom dotyczącym współczesnej przestępczości i badaniom prowadzonym w kryminologii.

Bardzo duża waga zostanie przyłożona do kwestii metodologii prowadzenia badań oraz praktycznych problemów związanych z ich realizacją.

Na seminarium zostanie zwrócona uwaga na kwestie dotyczące prawa autorskiego i zostaną omówione narzędzia służące do walki z plagiatem.

Ponadto w czasie seminarium będą miały miejsce zajęcia poświęcone sztuce pisania pracy licencjackiej: omówienie celu i konspekt pracy, prowadzenie przeglądu piśmiennictwa, pracy w bibliotece i z literaturą (gdzie, co i jak szukać), struktury pracy, metodyki pracy naukowej, korzystania z nowoczesnych narzędzi do pisania pracy (np. zotero). Omówimy także kwestie estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bieńkowska E., Wiktymologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Błachut J, Gaberle A., Krajewski K, Kryminologia, Gdańsk 2000

Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Kossowska A., Rzeplińska I., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

Drzazga E., Grzyb M. (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

Newburn T., Criminology, 3rd edition, Routledge, 2017.

Pływaczewski E.W., Redo S., Guzik-Makaruk, E.M., Laskowska K., Filipkowski W., Glińska E., Jergielewicz-Delegacz E., Perkowska M., Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r., MSWiA 2017.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce 5; Oficyna Naukowa, Warszawa 2015;

Literatura uzupełniająca:

Bieńkowska E., Mazowiecka L., Prawa ofiar przestępstw, Wolters Kluwer, 2009.

Brookman F., Maguire M., Pierpoint H., Bennett T. (red.), Handbook on Crime, Routledge, London and New York, 2012.

Brown S.E., Esbensen F-A., Geis G., Criminology. Explaining crime and its context, Routledge, 2019.

Carrabine E., Cox P., Lee M., Plummer K., South N., Criminology. A social introduction, Routledge 2009.

Liebling A., Maruna S., McAra L., The Oxford Handbook of Criminology, 6th edition, Oxford University Press 2017.

Maguire M., Morgan R., Reiner R. (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press 2012.

Marek A. (red.), System prawa karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

Newburn T. (red.), Key Readings in Criminology, Willan Publishing, 2009.

Siemaszko A. (red.): Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008

Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie; Oficyna Naukowa, Warszawa 2001;

Szymanowska A., Polacy wobec przestępstw i karania, Warszawa 2008.

Szymanowski T, Przestępczość i polityka karna w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

Waszkiewicz P., Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa-Newark 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka:

w sferze wiedzy student/ka

(K_W02) w pogłębionym stopniu rozumie istotę nauk społecznych, w szczególności kryminologii i wiktymologii oraz polityki kryminalnej i relacje do innych nauk społecznych

¬(K_W07) rozumie przestępczość jako zjawisko społeczne, oraz jej przyczyny, indywidualne i społeczne

(K_W10) w zaawansowanym stopniu zna zmieniające się polityki kryminalne oraz społeczne i polityczne reakcje na przestępczość oraz związane z tym problemy i dylematy

(K_W15) zna zaawansowaną metodologię badań - metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań

(K_W18) zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego

w sferze umiejętności student/ka

(K_U01) umie wyjaśniać zjawisko przestępczości przez pryzmat różnych teorii kryminologicznych, potrafi wyjaśniać poszczególne rodzaje przestępczości

(K_U02) potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości.

(K_U13) umie analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów oraz przedstawiać płynące z nich wnioski

(K_U15) przygotować opracowanie na temat związany z kryminologią, wiktymologią, polityką kryminalną

(K_U17) umie publicznie prezentować swoje argumenty i opinie dotyczące polityki kryminalnej

w sferze kompetencji społecznych jest studen/ka jest gotów/owa do:

(K_K10) identyfikowania i przewidywania etycznych aspektów pracy kryminologa – w praktyce zawodowej i badawczej

(K_K17) krytycznej oceny zjawiska przestępczości i dewiacji w oparciu o wiedzę kryminologiczną i z zakresu innych nauk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła udziału w seminarium (zbieranie literatury, referat), systematyczna ocena postępów nad pracą magisterską.

I semestr – temat pracy i koncepcja badań;

II semestr – zorganizowany warsztat badawczy oraz samodzielnie napisany fragment pracy;

III semestr – przeprowadzenie badań i analiz, pisanie pracy;

IV semestr – napisanie i złożenie pracy magisterskiej.

Po pierwszym roku: napisanie fragmentu pracy magisterskiej; po drugim roku: gotowa praca magisterska

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Prowadzący grup: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Prowadzący grup: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)