Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMMGR: Wspólnoty i zróżnicowanie w globalnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SEMMGR-WZS-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SEMMGR: Wspólnoty i zróżnicowanie w globalnym świecie
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w IS.

Oczekuje się, że studenci rozpoczynający seminarium będą znali podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne oraz posiadali odpowiednią wiedzę metodologiczną.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie uczestników w pisaniu prac magisterskich z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego oraz postawania wspólnot w globalnym świecie. Zagadnienia te rozpatrywane będą zarówno z perspektywy teorii socjologicznych, jak i badań empirycznych. Zajęcia obejmować będą takie zadania, jak: wybór tematu, konceptualizacja, stawianie problemów i hipotez, zbieranie materiałów, bibliografia, technika pisania pracy, prezentacja i dyskutowanie kolejnych rozdziałów.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie uczestników w pisaniu prac magisterskich z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego oraz postawania wspólnot w globalnym świecie. Zagadnienia te rozpatrywane będą zarówno z perspektywy teorii socjologicznych, jak i badań empirycznych. Zajęcia obejmować będą takie zadania, jak: wybór tematu, konceptualizacja, stawianie problemów i hipotez, zbieranie materiałów, bibliografia, technika pisania pracy, prezentacja i dyskutowanie kolejnych rozdziałów.

Literatura:

Literatura dostosowana będzie do problematyki zgłaszanych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest: udział i aktywność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze), przedstawienie w roku minimum dwóch prezentacji związanych z pracą magisterską, złożenie fragmentu pracy magisterskiej. Na ocenę końcową składać się będą: ocena fragmentu pracy magisterskiej, ocena prezentacji związanych z pracą magisterską oraz ocena udziału w zajęciach.

I semestr (4 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania jednego rozdziału pracy- 20h.

II i III semestr (18 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (60h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania pracy dyplomowej (łącznie z indywidualnymi konsultacjami) - 90h

W toku semestru dozwolone są dwie nieusprawiedliwone nieobecności studenta. Usprawiedliwieniu mogą podlegać nie więcej niż trzy kolejne nieobecności.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może przystąpić do usntego zaliczenia poprawkowego w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Michał Kowalski, Sławomir Łodziński
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Michał Kowalski, Sławomir Łodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kowalski, Sławomir Łodziński
Prowadzący grup: Michał Kowalski, Sławomir Łodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)