Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Policymaking process w polskim systemie politycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SIS-POLMAK
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Policymaking process w polskim systemie politycznym
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na zastosowaniach modeli inkrementalnych i konstruktywizmu w analizie polityk publicznych oraz na procesualnym charakterze tych ostatnich – sięgając także do założeń (i metod) tzw. analizy dyskursu. Kurs poświęcony będzie eksploracji etapów procesu planowania i wdrażania polityk publicznych oraz roli czynników politycznych, które wpływają na poszczególne etapy tego procesu, procesowi ustalania agendy (ang. agenda setting), rozróżnieniu między inkrementalnym i racjonalnym modelem podejmowania decyzji, znaczeniu administracji publicznej (w tym szczególnie tzw. street-level bureaucracy) i relacji między różnego typu interesariuszami w procesach decyzyjnych, implementacji i ocenie interwencji społecznych. Celem kursu jest także zdobycie umiejętności koniecznych do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych na różnych etapach policy cycle, tj. procesu kształtowania polityk publicznych.

Pełny opis:

(1) Paradygmaty i narzędzia

(2) Socjologia polityki a pojęcie "polityki"

(3) Ramy działania państwa – dokumenty ustrojowe

(4) Reguły formalne i nieformalne, prawo w książkach i w działaniu, konstytucja społeczna

(5) Określanie priorytetów społecznych, budżet

(6) Interesariusze publiczni i prywatni, lobbing/rzecznictwo

(7) Fikcja reprezentacji

(8) Konflikty i kompromisy

(9) Kreowanie reguł, interakcje, konsensus (równowaga)

(10) Legitymizacja decyzji i rządy prawa

(11) Uzasadnianie, konsultacje i jawność

(12) Proces legislacyjny: etap przedparlamentarny i parlamentarny, bezpieczniki ustrojowe, cykl wyborczy

(13) Rola wiedzy, informacja publiczna

(14) Bariera unijna

(15) Autonomia samorządów

Literatura:

LITERATURA ZALECANA:

Dahl R. A., B. Stinebrickner. Współczesna analiza polityczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2007.

Dudzińska A. Instytucjonalne bariery w realizacji polityki publicznej, w: Studia z polityki publicznej , 2015, tom 2, nr 3(5), 159–73

Dudzińska A. System zamknięty: socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015

Dudzińska A. «Maszynka do głosowania». Legitymizowanie decyzji rządu jako główna funkcja parlamentu, w: Białostockie Studia Prawnicze 2016, (20 B): 129–37

Dudzińska A. Gorączka legislacyjna. Zespół objawów, Nowa Konfederacja i Warsaw Enterprise Institute, Warszawa 2018. https://nowakonfederacja.pl/raport/goraczka-legislacyjna-zespol-objawow/.

Dudzińska A. Status i funkcje ustawy okołobudżetowej, w: Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, red. M. Kłodawski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, 167–87

Goetz K. J., R. Zubek. Stanowienie prawa w Polsce: reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, Program Sprawne Państwo, 2005

Kamiński A.Z. Dezercja elit, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014.

Majone G. Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.

Majone, G. Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia, w: Zarządzanie Publiczne, 2015, 1(31), 48–71. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4cd28d7c-9ad7-4845-b085-1281b4721fd9

March J.G., J.P. Olsen. Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.

Marsh D., G. Stoker. Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Młynarska-Sobaczewska A. Rozliczalność władz publicznych jako kategoria prawa konstytucyjnego, w: Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny, red. R. Balicki i M. Jabłoński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, 71–88.

Muszyński K., P. Skuczyński. Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych. C. H. Beck, Warszawa: 2020. https://books.google.pl/books?id=dbsmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Nowotarski B. Erozja młodych demokracji. Odpowiedzialność władzy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Olson M. Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

Pułło A. Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014

Raport: Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015

Stemplowski R. O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013

Szotkowska K., red. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Poradnik dla administracji publicznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011. http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Biblioteka_PL/95.pdf.

Zubek R., K. Staroňová Wykonywanie prawa Unii Europejskiej: Wpływ organizacji administracji rządowej na transpozycję dyrektyw UE, Ernst & Young, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

K_W01: zna i rozumie pojęcia z zakresu socjologii państwa i spraw publicznych/ interwencji społecznych

K_W02: ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych w zakresie planowania i realizacji celowych zmian społecznych we współczesnym państwie i podejmowania decyzji co do sposobów rozwiązywania społecznych kwestii i problemów

K_W03: posiada pogłębioną wiedzę o strukturze administracji publicznej, instytucji rynku i społeczeństwa obywatelskiego i ich wzajemnych relacjach

K_W05: rozumie znaczenie refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych w obszarze celowej zmiany społecznej

K_W09: posiada pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w sferze publicznej i będących rezultatem interwencji społecznych, zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencjach w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W11: posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji w sferze publicznej i w związku z planowaniem, wdrażaniem i oceną interwencji społecznych

K_U03: potrafi formułować krytyczne sądy na temat aktualnie realizowanych i przeszłych polityk publicznych i ich skutków społecznych

K_K03: jest gotów do inicjowania oraz czynnego i przedsiębiorczego uczestniczenia w działaniach publicznych

K_K05: jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z planowaniem, wdrażaniem i analizą interwencji społecznych, oraz ze współpracą z różnymi aktorami sfery publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

Trzy pytania otwarte o charakterze problemowym

Próg zaliczenia (ocena dostateczna): poprawne odpowiedzi na 2 z 3 pytań

Ocena dobra: poprawne odpowiedzi na 3 z 3 pytań

Wyższa ocena uzależniona od jakości odpowiedzi, mierzonej kompletnością wiedzy oraz oryginalną interpretacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)