Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia lokalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SSZCZ-SOCLOK
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia lokalności
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie miejsca i specyfiki społeczności lokalnych w życiu społecznym i politycznym, ich podstawowych mechanizmów funkcjonowania, samorządu jako formy ich istnienia i działania, wewnętrznych procesów politycznych, miejsca w nowoczesnym społeczeństwie i państwie, i głównych metod ich badania. Wykład ma na celu ukazanie podstaw teoretycznych lokalności, typowych dla niej więzi społecznych, norm i reguł je organizujących, jak i form życia zbiorowego, w jakim się przejawia. Następnie omawia samorząd terytorialny jako naturalną jego formę działania, jego znaczenie dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, i charakterystyczne dla niego procesy polityczne. Lokalność wymaga specyficznych metod badania, wynikających z jej charakterystyki, zakorzenienia terytorialnego i silnej współzależności wzajemnej zjawisk.

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie miejsca i specyfiki społeczności lokalnych w życiu społecznym i politycznym, ich podstawowych mechanizmów funkcjonowania, samorządu jako formy ich istnienia i działania, wewnętrznych procesów politycznych, miejsca w nowoczesnym społeczeństwie i państwie, i głównych metod ich badania. Wykład jest podzielony na cztery bloki: społeczność lokalna i jej cechy charakterystyczne, miejskie społeczności lokalne, samorząd terytorialny i metody badania lokalności.

Wykład rozpoczyna określenie społeczności lokalnych w różnych ujęciach teoretycznych i charakterystycznej dla niej typu więzi. Następnie ukazuje specyficzne cechy społeczności lokalnych i regionalnych. Podejmuje zagadnienie miejskich społeczności, ich typologii i współczesnych przemian. Ważne miejsce zajmuje w nim samorząd terytorialny jako naturalna dla niego instytucja, jego specyfika, warunki powstawania i europejskie standardy dla działania. Samorząd jest ważną instytucją o znaczeniu makrospołecznym. Pokazują to fenomeny kapitału społecznego (potencjał rozwojowy) i państwa skomunalizowanego. Wykład zamyka omówienie metody monograficznej jako specyficznej metody badawczej, wynikającej z jego socjologicznej charakterystyki i znaczenia interakcji badacz-przedmiot w procesie badawczym.

Literatura:

Bartkowski Jerzy, Samorząd terytorialny, W: Wiatr J., Raciborski J., red., Demokracja Polska. Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003, s. 147-176, Hammersley M., P.Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000, Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2002; Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2006; Jałowiecki Bohdan, Globalny świat metropolii, Warszawa 2007; Starosta Paweł, Społeczność lokalna (hasło), w: Encyklopedia socjologii, Wyd. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001-2005; Tarkowski Jacek, Patroni i klienci w gospodarce planowej, W: Tarkowski J., Socjologia świata polityki t.I, Warszawa 1994, ISP PAN; Wykrętowicz Stanisław, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, W: Wykrętowicz Stanisław., red., Samorząd w Polsce. istota, formy, zadania, Poznań 2001, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W08 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W09 posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_W17 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W21 posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki, procesów politycznych na poziomie krajowym, Unii Europejskiej i globalnym oraz uczestnictwa w sferze publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i obecność na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)