Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chorwacki - poziom średniozaawansowany / ponad średniozaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3623-CHOB1-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język chorwacki - poziom średniozaawansowany / ponad średniozaawansowany
Jednostka: Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
Grupy: Lektoraty języka chorwackiego Szkoły Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego
Lektoraty Szkoły Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego
Lektoraty Wydziału Orientalistycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

I semestr: B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

II semestr: B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie B1 (I semestr):

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Po kursie B2 (II semestr):

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Efekty uczenia się:

Poziom B1

Po ukończeniu kursu student:

UMIEJĘTNOŚCI

B1_U1 - swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych

B1_U2 – rozumie teksty i komunikaty werbalne różnego typu, związane z zainteresowaniami osobistymi i zawodowymi

B1_U3 - rozumie informacje zawarte w wybranych materiałach codziennego użytku i prostych tekstach o tematyce popularno-naukowej

B1_U4 – potrafi napisać prosty tekst zbudowany ze zdań złożonych na temat znany mu bądź dotyczący jego zainteresowań

B1_U5 - potrafi wykorzystywać niektóre źródła popularno-naukowe w studiowanym języku

WIEDZA

B1_W1 - posiada pogłębioną wiedzę o kulturze, historii i geografii kraju bądź regionu B1_W2 – posiada wiedzę o społeczeństwie danego obszaru językowego

B1_W3 – ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

B1_K1 – współpracuje w grupie, posługując się językiem nauczanym

B1_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

B1_K3 – zna normy obyczajowe i formy zachowania się obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym

B1_K4 – jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej

Poziom B2

Po ukończeniu kursu student:

UMIEJĘTNOŚCI

B2_U1 - komunikuje się w typowych sytuacjach społecznych, zawodowych, akademickich

B2_U2 – swobodnie czyta i rozumie teksty utrzymane w różnych rejestrach stylistycznych i o różnej tematyce

B2_U3 – dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego

B2_U4 – potrafi sformułować tekst użytkowy na poziomie profesjonalnym

B2_U5 - potrafi samodzielnie przetłumaczyć prosty tekst literacki

WIEDZA

B2_W1 – orientuje się we współczesnych zagadnieniach społeczno-kulturowych danego obszaru językowego

B2_W2 – ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

B2_W3 – zna podstawowe zasady teorii i praktyki przekładu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

B2_K1 – sprawnie współpracuje w grupie, posługując się językiem nauczanym, efektywnie wyznaczając innym i sobie zadania

B2_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

B2_K3 – wykorzystuje wiedzę metapragmatyczną dotyczącą zachowań społecznych

B2_K4 – jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej i potrafi zainteresować innych wiedzą językową i kulturową dotyczącą danego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy:

aktywność na zajęciach: 25% oceny

wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny

wynik testu końcowego: 50% oceny

b. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej

z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w

którejkolwiek kategorii).

c. Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77– 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

d. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się,

student otrzymuje 2 ECTS.

e. Za zaliczenie 30-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się,

student otrzymuje 1 ECTS.

f. W przypadku lektoratów 60-godzinnych można opuścić 6 godzin zajęć bez

usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów 30-godzinnych dopuszczalne jest

opuszczenie czterech godzin zajęć bez usprawiedliwienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Szablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)