Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język macedoński - poziom początkujący / podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3623-MACA1-A2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język macedoński - poziom początkujący / podstawowy
Jednostka: Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
Grupy: Lektoraty języka macedońskiego Szkoły Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego
Lektoraty Szkoły Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego
Lektoraty Wydziału Orientalistycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

A1-A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie początkującym; A1 po pierwszym semestrze nauki, A2 po drugim semestrze nauki.

Pełny opis:

A1 (I semestr):

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

A2 (II semestr):

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne. Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, maila i smsa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu poziomu A1 student:

UMIEJĘTNOŚCI

A1-U1 - komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych

A1_U2- identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych

A1_U3- rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku

A1_U4- przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji

WIEDZA

A1_W1 - posiada zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka

A1_W2 - posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka

A1_W3 - zna wybrane zagadnienia dotyczące geografii kraju bądź regionu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

A1_K1 – potrafi współpracować w grupie

A1_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

A1_K3 – zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym

A1_K4 - dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka

Po ukończeniu poziomu A2 student:

UMIEJĘTNOŚCI

A2_U1 - w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych

A2_U2 - identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego

A2_U3 - rozumie i wykorzystuje informacje zawarte w wybranych, prostych tekstach codziennego użytku

A2_U4 - przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje

A2_U5 - potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod

WIEDZA

A2_W1 - posiada ogólną wiedzę dotyczącą opisu systemu języka

A2_W2 - posiada wiedzę o kulturze danego obszaru językowego

A2_W3 - zna wybrane zagadnienia dotyczące historii i geografii kraju bądź regionu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

A2_K1 – potrafi współpracować w grupie

A2_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

A2_K3 – potrafi zgodnie z wymogami danej kultury wyrażać swoje intencje i przekonania, a także rozumieć intencje innych

A2_K4 – jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej

Metody i kryteria oceniania:

a. Na zaliczenie lektoratu składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny wynik testu końcowego: 50% oceny

b. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

c. Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77– 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

d. Za zaliczenie 60-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

e. Za zaliczenie 30-godzinnego lektoratu, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 1 ECTS.

f. W przypadku lektoratów 60-godzinnych można opuścić 6 godzin zajęć bez usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów 30-godzinnych dopuszczalne jest opuszczenie czterech godzin zajęć bez usprawiedliwienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Mijakoska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)