Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (internet course)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-CUE-ERASMUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (internet course)
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Cel kursu: badanie zależności między członkostwem w UE a ochroną demokracji i praw człowieka na poziomie krajowym (przede wszystkim na przykładzie Polski oraz innych nowo przyjętych państw członkowskich).

Adresatami kursu mogą zostać studenci wszystkich kierunków, starszych lat studiów, w szczególności prawnych, administracyjnych, nauk politycznych i historii; zalecana znajomość podstaw prawa europejskiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Głównym celem tego kursu będzie omówienie stosunków między członkostwem w UE (w szczególności, na przykładzie Polski, ale także ogólniej nowych państw członkowskich) a ochroną demokracji i praw człowieka. Czasem powiada się, że Unia Europejska cierpi na niedosyt demokracji: czy ten deficyt przekłada się na deficyt demokracji w państwach członkowskich, skoro duża część legislacji na poziomie państwowym determinowana jest tworzeniem prawa i polityki na szczeblu unijnym? Z drugiej strony, powiada się, że jednym z głównych skutków wstąpienia do Unii była konsolidacja demokracji i ochrony praw człowieka w nowych państwach członkowskich, które dopiero niedawno przeszły na drogę demokratyczną. Czy jest to zgodne z prawdą i czy jest to właściwy ideał polityczny? Czy Unia Europejska jest w stanie pomóc chronić prawa człowieka na szczeblu państw członkowskich i również zapobiec odejściom od demokracji?

Konspekt:

1. Unia Europejska a prawa człowieka

2. Kwestia obywatelstwa unijnego: krok w kierunku demokracji uczestniczącej czy biurokratyczna fikcja?

3. Wpływ akcesji do UE i przedakcesyjnej kondycjonalności na respektowanie zasad demokratycznych przez nowe państwa członkowskie

4. Prawa mniejszości a UE

5. Relacje między nadrzędnością prawa UE, suwerennością państw członkowskich a obowiązkami sądów konstytucyjnych ochrony praw człowieka i zasad demokratycznych w państwach członkowskich

UWAGA: KURS BĘDZIE PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Nakład pracy studenta:

lektura materiałów do zajęć - 60 h

przygotowanie do testów - 60 h

przygotowanie do zaliczenia - 60 h

razem - 180 h

Literatura:

podręcznik do pobrania w Internecie:Wojciech Sadurski, Jacques Ziller and Karolina Zurek (eds.)Apres Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe San Domenico di Fiesole (Florence): EUI - RSCAS, 2005http://www.eui.eu/RSCAS/e-texts/2006_ApresEnlargement_Sadurski&al.pdf

Reszta literatury dostępna na stronie kursu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1. zna zasady ochrony praw człowieka obowiązujące w Unii Europejskiej i ich relacje z ochroną praw człowieka w państwach członkowskich

2. zna funkcje i główne zasady obywatelsstwa europejskiego

3. rozumie znaczenie „kondycjnonalności” unijnej do dostosowania struktury demokracji w państwach członkowskich do wymogów unijnych;

4. poddaje krytycznej analizie rolę prawa unijnego w ksztatowaniu zasad demokracji w państwach członkowskich

5. ocenia skutki członkostwa w Unii Europejskiej dla ochrony praw mniejszości;

6. interpretuje rolę parlamentów narodowych w prawodawstwie unijnym po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się dwa elementy.

Pierwszy (51 procent oceny całkowitej) to pięć quizów (każdy na zakończenie zajęć).

Druga część oceny (pozostałe 49 procent oceny całkowitej) studenci uzyskują podczas 2-godzinnego zaliczenia, który polega na odpowiedzi na pytania otwarte - studenci wypowiadają się w formie krótkiego eseju (jego długość nie jest ograniczona).

Egzamin pisemny student może napisać po polsku lub po angielsku.

Podczas zaliczenia nie można mieć przy sobie żadnych pomocniczych materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Prowadzący grup: Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Prowadzący grup: Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Prowadzący grup: Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Prowadzący grup: Wojciech Sadurski, Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)