Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L2FJST
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami finansów jst. Konstrukcja wykładu oparta jest na przedstawieniu zagadnień ogólnych takich jak: podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych odnoszące się do sektora samorządowego, zasady funkcjonowania systemu prawno-finansowego w samorządach, oraz zagadnień szczegółowych takich jak: system dochodów i wydatków budżetowych w jst., pojęcie deficytu budżetowego, pojęcie i zakres długu publicznego w jst., oraz formy organizacyjno prawnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jst. Ponadto w trakcie wykładu zaprezentowane zostaną szczegółowe zagadnienia funkcjonowania finansów jst wynikające z możliwości pozyskiwania środków europejskich a także teoretyczno prawne problemy realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawione zostaną także podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem audytu, kontroli i nadzoru w systemie finansowo-prawnym jst.

Pełny opis:

Wykład będzie realizowany zgodnie z poniższym podziałem tematów:

1. Podstawy prawne gospodarki finansowej samorządów. Regulacje Konstytucji RP i EKSL.

2. Pojęcie budżetu, funkcje budżetu, rodzaje budżetu w jst.. Budżet a uchwała budżetowa. Wieloletnia prognoza finansowa jst.

3. Dochody budżetowe jst. Pojęcie i rodzaje dochodów własnych. Pojecie subwencji ogólnej. Pojecie i rodzaje dotacji.

4. Zasady subwencjonowania i dotowania samorządów.

5. Zasady budżetowe.

6. Procedur budżetowa. Zasady tworzenia i wykonywania budżetu.

7. Formy gospodarki budżetowej. Formy działalności gospodarczej jst.

8. Wydatki jst. Dotacje z budżetów jst.

9. Dług i deficyt jst. Pojęcia i źródła finansowania.

10. PPP jako forma realizacji zadań publicznych przez jst.

11. Nadzór, kontrola i audyt w działalności jst.

12. Władztwo podatkowe jst. Podatki i opłaty lokalne.

13. Jst jako beneficjenci środków z UE.

14. Finansowo prawne aspekty funkcjonowania m. st. Warszawy

15. Główne problemy finansów jst. Kierunki ewolucji systemu.

Literatura:

1. E. Kornberger-Sokołowksa „ Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich”, Warszawa 2012.

2. H. Litwińczuk, E. Chojna – Duch „ Prawo finansowe” , Warszawa 2009,

3. E. Kornberger-Sokołowksa , „ Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jst.”, Warszawa 2001,

4. Z. Ofiarski, „Prawo finasowe”, Warszawa 2010.

5. E. Kornberger-Sokołowska, „Budżety jst. w aspekcie decentralizacji i regionalizacji finansów publicznych, w : System prawa finansowego, tom. II, Warszawa 2010.

6. Z. Ofiarski, Prawo finansowe, wyd. 2, Warszawa 2010, rozdz. 2, 3, 5,7

7. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2010 (wyd.2 zmienione)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat pojęć i zasad jst. Student będzie posiadał wiedzę w zakresie trybu uchwalania i funkcjonowania budżetów jst oraz form gospodarki budżetowej. Ponadto pozna szczegółowe regulacje dotyczące deficytu i długu jst.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu w formie pisemnej . Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak
Prowadzący grup: Rafał Cieślak, Marek Waluga, Julia Zdanukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak
Prowadzący grup: Rafał Cieślak, Marek Waluga, Julia Zdanukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)