Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój lokalny i regionalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L2RLIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój lokalny i regionalny
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy z zakresu ustroju terytorialnego państwa, w podziale na skalę funkcjonowania (lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową). Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawno-administracyjnych podstaw działania krajowych i międzynarodowych podmiotów w zakresie polityki wspierania rozwoju.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie prezentację teorii związanych z mechanizmami rozwoju społecznego (m.in. paradygmat modernizacyjny, rozwoju zależnego, endogennego), rozwoju lokalnego (m.in. rozwój endo-, egzogenny, przyciągający, pobudzający, neoendogenny), koncepcjami polityki rozwoju (m.in. podejście redystrybucyjne, model polaryzacyjno-dyfuzyjny) i koncepcji związanych z rolą zasobów lokalnych i regionalnych (partycypacja obywatelska, kapitał społeczny, kapitał ludzki, przywództwo lokalne, kapitał kulturowy, kapitał finansowy).

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie prezentację teorii związanych z mechanizmami rozwoju społecznego (m.in. paradygmat modernizacyjny, rozwoju zależnego, endogennego), rozwoju lokalnego (m.in. rozwój endo-, egzogenny, przyciągający, pobudzający, neoendogenny), koncepcjami polityki rozwoju (m.in. podejście redystrybucyjne, model polaryzacyjno-dyfuzyjny) i koncepcji związanych z rolą zasobów lokalnych i regionalnych (partycypacja obywatelska, kapitał społeczny, kapitał ludzki, przywództwo lokalne, kapitał kulturowy, kapitał finansowy). Do szczegółowych tematów poruszanych w trakcie zajęć należą między innymi przedstawienie pojęcia regionu (również w ujęciu ekonomicznym), egzemplifikacja klasycznych i najnowszych ujęć teoretycznych, charakterystyka przemian rozwojowych w polskiej przestrzeni i inn.

Literatura:

 B. Domański, Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównywania nierówności regionalnych? W: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, MRR 2011 (dostępne w internecie)

 G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego W: Studia Regionalne i Lokalne nr 2/2009 (dostępne w internecie)

 G. Gorzelak, Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski. W: Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.). Scholar, Warszawa 2009

 Klastry w Polsce. Katalog, Warszawa 2012 (publikacja internetowa)

 Komisja europejska, Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej, terytorialnej, Bruksela 2010, s. 31-70 (publikacja internetowa)

 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012, Rozwój Regionalny i Lokalny, UNDP Polska, (publikacja dostępna w Internecie)

 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, WUŚ 2005

 MRR (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa, wybrane fragmenty (publikacja internetowa)

 MRR, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (wybrane fragmenty), publikacja internetowa

 Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 Potoczek A., Stępień J., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Bydgoszcz 2008

 R. Putnam, Demokracja w działaniu

 Raport Polska 2011. Gospodarka – społeczeństwo - regiony, MRR, wybrane fragmenty (publikacja internetowa)

 Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa PWN 2008

 Szewczuk, A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

 Trendy zmian polityki regionalnej – w kierunku nowego paradygmatu. W: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Załączniki, ss. 33-43 (dostępne w Internecie)

 Materiały GUS, wojewódzkich urzędów statystycznych i Bank Danych Lokalnych

 A. Hanusz (red.) Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015

 K. Tetłak, Problemy stanowienia prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, red. K. Tetłak, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w wymiarze przestrzennym, z uwzględnieniem procesów rozwoju i niedorozwoju regionalnego i lokalnego. Zna podstawowe znaczenie podatków i opłat lokalnych oraz innych aspektów finansowych oraz ekonomicznych dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego po uprzednim zaliczeniu zajęć ćwiczeniowych.

Egzamin odbywa się w formie ustnej. Polega na odpowiedzi na 3 pytania, które są losowane z puli pytań przekazanych wcześniej uczestnikom. Ocena z egzaminu zostaje podwyższona w przypadku zaliczenia ćwiczeń na ocenę bdb. Ocena z egzaminu podlega także podwyższeniu w przypadku przedstawienia referatu na wykładzie o zadowalającym poziomie merytorycznym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Kłosowiak
Prowadzący grup: Miłosz Kłosowiak, Aleksandra Wojnisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Kłosowiak
Prowadzący grup: Miłosz Kłosowiak, Aleksandra Wojnisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)