Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jezyk angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, kurs internetowy, profil akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGINTB2-STR
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jezyk angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, kurs internetowy, profil akademicki
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: Lektoraty języka angielskiego Szkoły Języków Obcych
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Lektoraty Szkoły Języków Obcych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną, pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Rozumie teksty dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się w piśmie z płynnością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. . Potrafi zaprezentować pisemnie jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst streszczający poznany materiał pisemny. Umie napisać krótki tekst, przekazując informacje lub przytaczając argumenty za i przeciw.

Pełny opis:

Kurs internetowy.

Po zarajestrowaniu się na stronach systemu USOS, przed rozpoczęciem kursu należy wejść na platformę edukacyjną COME UW http://jezyki.come.uw.edu.pl i zalogować na kurs. Tylko w ten sposób mogą Państwo wziąć udział w kursie.

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną, pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Rozumie teksty dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się w piśmie z płynnością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. . Potrafi zaprezentować pisemnie jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst streszczający poznany materiał pisemny. Umie napisać krótki tekst, przekazując informacje lub przytaczając argumenty za i przeciw.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie COME. Dodatkowe materiały internetowe wskazane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- rozpoznaje fragmenty tekstów akademickich zawierające najważniejsze informacje

- parafrazuje w zwięzłej formie informacje z tekstu oryginalnego

- organizuje zinterpretowane przez siebie informacje w logiczną całość

- tworzy konspekty streszczeń i same streszczenia

Metody i kryteria oceniania:

70% - praca na platformie językowej

30% - test zaliczeniowy

Uwaga: Student musi zaliczyć minimum 60% z każdej części!

Skala ocen:

99 - 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

1.Za zaliczenie 60h e-zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia sie, student otrzymuje 2 ECTS.

2. E-lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych e-zajęciach w danym roku akademickim.

3.. Ocena za zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

4. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

5. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Ewa Górczyńska
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych i akademickich dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

materiały on-line na http://kampus.come.uw.edu.pl

Uwagi:

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Ewa Górczyńska
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych i akademickich dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

materiały on-line na http://kampus.come.uw.edu.pl

Uwagi:

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych i akademickich dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

materiały on-line na http://kampus.come.uw.edu.pl

Uwagi:

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)