Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SJASDWOSO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski specjalistyczny dla WOS
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zakłada omówienie tematów zawartych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, tak aby student umiał przekazać daną wiedzę w języku angielskim. Oznacza to, że tematy poruszane na zajęciach służą doskonaleniu umiejętności z zakresu gramatyki, słownictwa, poprawnej wymowy, czytania ze zrozumieniem, słuchania i pisania z równoległym przyswajaniem wiedzy właściwiej dla przedmiotu WOS. Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących nauczania języka angielskiego specjalistycznego dla WOS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych w nauczaniu języka obcego specjalistycznego: gramatyka i słownictwo, nauczania sprawności mówienia i pisania na kursie języka obcego specjalistycznego, nauczania sprawności słuchania i czytania na kursie języka obcego specjalistycznego, roli materiałów w nauczaniu języka obcego specjalistycznego, modelu nauczania języka angielskiego dla WOS.

Pełny opis:

Kurs trwa trzy semestry.

W trakcie kursu student pogłębia wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z tematyką WOS w aspekcie CLIL, nauczanych w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym.

Szczególny nacisk kładziony jest na przyswojenie metod pracy skutecznych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim.

Tematy omawiane w semestrze pierwszym:

- narodowość, obywatelstwo, oblicza patriotyzmu

- wspólnoty narodowe i etniczne

- zjawiska dyskryminacji

- cnoty i umiejętności obywatelskie

- działania organizacji pozarządowych

- Polacy za granicą

Tematy omawiane w semestrze drugim:

- organizacje międzynarodowe (m.in. NATO, Unia Europejska, ONZ)

- sądy i trybunały międzynarodowe

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- rola mediów i reklamy

Tematy omawiane w semestrze trzecim:

- polityka krajowa i funkcjonowanie państwa

- Sejm i Senat

- urząd prezydenta

- proces legislacyjny

- samorząd terytorialny

Przedmiot kończy się egzaminem po trzech semestrach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Egzamin ma formę ustną i pisemną.

Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Wiedza o Społeczeństwie, podręcznik - Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

Dziś i Jutro, podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

K_W01: wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy właściwe dla wiedzy o społeczeństwie i nauczania tego przedmiotu w języku angielskim w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym;

K_W03: metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w szkołach;

K_W09: metodykę wykonywania zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Absolwent potrafi:

K_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł w języku polskim i angielskim;

K_U02: samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym;

K_U05: obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dot. nauczania wiedzy o społeczeństwie;

K_U09: dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu;

K_U10: pracować z dziećmi pochodzącymi z różnych środowisk odmiennych kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego;

K_U12: porozumiewać się w języku angielskim ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla wiedzy o społeczeństwie;

K_U13: przygotować typowe prace pisemne w angielskim, właściwe dla WOS, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U14: przygotować wystąpienia ustne w języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U15: wypowiadać się w języku angielskim w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla WOS.

Absolwent jest gotów do:

K_K01: pogłębiania swojej wiedzy z zakresu WOS przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

a) wypowiedź ustna / prezentacja

b) trzy testy ze słownictwa w trakcie semestru

c) regularna praca na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fituła
Prowadzący grup: Joanna Fituła, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących nauczania języka angielskiego specjalistycznego dla WOS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych w nauczaniu języka obcego specjalistycznego: gramatyka i słownictwo, nauczania sprawności mówienia i pisania na kursie języka obcego specjalistycznego, nauczania sprawności słuchania i czytania na kursie języka obcego specjalistycznego, roli materiałów w nauczaniu języka obcego specjalistycznego, modelu nauczania języka angielskiego dla WOS.

Uwagi:

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem po trzech semestrach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)