Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2102-BW-L-Z1EKON
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1HIBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: analizę instytucji bezpieczeństwa w ujęciu historycznym - przede wszystkim w XX wieku, w tym szczególnie służb porządkowych, informacyjnych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych; instytucje bezpieczeństwa w systemach demokratycznych i niedemokratycznych; zagadnienia związane z państwem polskim (II RP i PL), z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa w innych państwach.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1KSPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z głównymi konfliktami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce od końca XVIII w. po wiek XXI. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę konfliktów w zależności od epoki, na ich źródła, przebieg i następstwa. Przedmiotem analizy będą przełomowe wydarzenia w dziejach świata we wskazanym okresie czasu oraz towarzyszące im procesy. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. Omówione zostaną wielkie wojny. Analizie zostaną poddane procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności tworząc podstawy do kolejnych konfliktów.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1NOPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce

- wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.

- terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami

Przedmiot obejmuje terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiąca bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Natomiast ćwiczenia odbywają się w formie kursu internetowego udostępnionego na ogólnouniwersyteckiej platformie usług e-learningowych (kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4604)

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1OCWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ochrona własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Ochrona własności przemysłowej. Formy udostępniania własności intelektualnej. Internet a ochrona własności intelektualnej i nierzetelność naukowa. Postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej. Postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej. Różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej. Postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2100-WLAINT-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie własności intelektualnej.

Podział praw własności intelektualnej i praw autorskich, w tym ochrony twórczości.

Zdolność patentowa, informacja patentowa, zasady prawa patentowego w perspektywie akademickiej.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1POPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: mechanizmy psychologicznych zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych; rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku i bezpieczeństwa w państwie.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1PWOP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych; przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1PWIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego związane z ochroną własności intelektualnej. Źródła prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Ochrona własności przemysłowej. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Formy udostępniania własności intelektualnej. Internet a ochrona własności intelektualnej i nierzetelność naukowa. Postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej. Postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej. Różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej. Postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej. Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1PIKK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Protokół i kultura komunikacji student poznaje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci zostają zaznajomieni z wymaganiami protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1SOCJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii; charakterystykę uwarunkowań życia społecznego i proces tworzenia kultury. Socjologia ukazana jest jako nauka, która stanowi narzędzie w rozumieniu procesów społecznych. Stosowane przez nią pojęcia, ujęcia teoretyczne wzbogacają nie tylko wiedzą ogólną niezbędną do sprawnego poruszania się we współczesnym świecie, ale również ma wymiar praktyczny - pomaga w rozwiązywaniu problemów społecznych. Przedmiotem wykładów będzie nie tylko omówienie wymienionych w opisie zagadnień, ale również komentarz do występujących w życiu społecznym sytuacji, zdarzeń, procesów, także tych, które będą w trakcie prowadzenia przedmiotu absorbowały opinię publiczną.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z1WDNB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Wstęp do nauk o bezpieczeństwie ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z następującymi głównymi zagadnieniami:

- bezpieczeństwo jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych;

- siatka pojęciowa umożliwiająca charakterystykę bezpieczeństwa;

- zagrożenia bezpieczeństwa, ich klasyfikacja, źródła, ewolucja oraz społeczny odbiór;

- system bezpieczeństwa państwa, jego uwarunkowania, struktura, obszary, instytucje, relacje występujące między nimi, a także kierunki dalszego rozwoju.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)