Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
2400-PPMG134
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Globalny kryzys finansowy, nierówności ekonomiczne, rozwój gospodarczy, polityka społeczna, wsparcie przedsiębiorstw ze środków publicznych a może skutki łamania prawa? – to tylko wybrane przykłady wątków związanych z instytucjami (m.in. ekonomicznymi, politycznymi, kulturą). Perspektywa badawcza ekonomii instytucjonalnej może być z powodzeniem stosowana do analizy szeregu problemów społecznych i gospodarczych. W ramach seminarium szczegółowo omawiane będą wybrane teorie oraz narzędzia badawcze wraz z przedstawieniem możliwości ich aplikacji. Celem seminarium jest stworzenie odpowiedniego zaplecza naukowego przygotowującego Studentów do prowadzenia autorskich badań z zakresu ekonomii instytucjonalnej. Prace dyplomowe mogą być przygotowywane w języku angielskim. Mogą mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG102
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z tematyki analizy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Amerykańskich Standardów Rachunkowości). Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. Seminarium jest skierowane do studentów II roku wszystkich kierunkόw. Studenci zobowiązani są przedstawić tutuł pracy, plan pracy, bibliografię oraz dokonać prezentacji pracy na seminarium.

Strona przedmiotu
2400-PPMG097
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych pisaniem prac dotykających różnorakich problemów ekonomicznych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem instytucji gospodarczych i politycznych. Prace mogą być pisane zarówno w oparciu o metody ilościowe, jak i w oparciu o metody jakościowe. Prace mogą być przygotowywane w języku angielskim.

Strona przedmiotu
2400-PPMG149 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium magisterskiego są nowoczesne technologie informacyjne, systemy informatyczne, specyfika ich zastosowań, wdrożeń oraz innowacyjnych oddziaływań w przedsiębiorstwach, bankach, w gospodarce (dziś nazywanej opartą na wiedzy, elektroniczną, współdzielenia zasobów) – narodowej, lokalnej, i w skali globalnej, i w społeczeństwie (dziś określanym informacyjnym).

1. Zajęcia przeznaczone dla studentów różnych kierunków studiów stacjonarnych, w szczególności IiE, FIR, FPP, EP, EM, MSEM, MSEMEN.

2. Nie ma wymagań odnośnie wstępnej wiedzy u studentów podejmujących zajęcia, a jedynie zainteresowania oferowaną problematyką.

3. Forma zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, opracowanie prezentacji, postępy w przygotowywaniu pracy.

4. Seminarium magisterskie: po 30 godz. w semestrze.

Strona przedmiotu
2400-PPMG124 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium magisterskiego są nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT, Information Communication Technologies), systemy informatyczne, jak i metody zarządzania, specyfika ich zastosowań, wdrożeń oraz innowacyjnych oddziaływań w przedsiębiorstwach, w gospodarce (dziś nazywanej opartą na wiedzy, elektroniczną, także współdzielenia zasobów) – narodowej, lokalnej, i w skali międzynarodowej, globalnej, i w społeczeństwie (dziś określanym informacyjnym).

Strona przedmiotu
2400-PPMG147 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG142
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Seminarium umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na zajęciach z MS Excel i VBA, gdyż główną częścią pracy będzie zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie aplikacji biznesowej napisanej w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA.

Strona przedmiotu
2400-PPMG074
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do stworzenia pracy magisterskiej, spełniającej wszystkie formalne wymogi stawiane przed takimi pracami. Spodziewanym efektem jest praca magisterska.

2. Tematyka zajęć obejmować będzie modelowanie ekonomiczne (na poziomie mikro i makro), w którym brane są pod uwagę aspekty demograficzne (takie jak migracje, dzietność itp.). Analizie poddawane będą zarówno aspekty teoretyczne modeli, jak i praktyczne problemy pojawiające się podczas prób ewaluacji i estymacji.

3. Pierwsze zajęcia z przedmiotu poświęcone będą na omówienie wymogów stawianych przed pracami magisterskimi oraz zakresu tematyki seminarium. Kolejne zajęcia polegać będą na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądów literatury, postępów prac i wyników.

4. Zajęcia przeznaczone są dla studentów studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
2400-PPMG116
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest adresowane do studentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych tematyką bankowości oraz kryzysów bankowych. Przedmiotem prac są zagadnienia związane z działalnością banków, narodowymi systemami bankowymi i ich zmianami w perspektywie długookresowej, a także analizami porównawczymi. Druga grupa tematów odnosi się do kryzysów finansowych i ich wpływu na kształt systemu bankowego poszczególnych państw oraz instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego. Prace mogą mieć charakter monografii, studiów porównawczych, ich przedmiotem może być analiza wybranych aspektów w/w zagadnień.

Strona przedmiotu
2400-PPMG120
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przedstawienie najnowszych, ważnych i ciekawych tematów z bankowości, teorii finansów (włączając częściowo rynek instrumentów pochodnych), tak aby student miał możliwość samodzielnego wyboru tematu pracy magisterskiej, którym jest zainteresowany.

Główną ideą w wyborze tematu jest uwzględnienie umiejętności studenta oraz możliwość przyszłej kariery zawodowej.

Następnie poruszone zostaną takie tematy, jak bank centralny, bankowość komercyjna i transakcje bankowe. Dodatkowo studenci zostaną wprowadzeni w tematykę rynków kapitałowych poprzez opis sposobu funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG119
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecnie uczestniczymy w tzw. czwartej rewolucji związanej z ucyfrowieniem gospodarki. Wpływa to na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na powstawanie nowych usług jak i zmianę struktury rynku. Jednocześnie w ramach procesów integracyjnych wprowadzany jest Jednolity Rynek Cyfrowy i znoszone bariery w wirtualnym świecie. Właśnie tymi zagadnieniami chciałabym się z Wami zajmować jednocześnie włączając Was w prace w ramach DELab UW (www.delab.uw.edu.pl)

Strona przedmiotu
2400-PPMG089
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone jest dla studentów I roku studiów magisterskich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym uwarunkowaniami decyzji edukacyjnych oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy.

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej zawierającej proste badanie empiryczne

Strona przedmiotu
2400-PPMG153 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z ekonomiczną analizą edukacji i kształcenia. W pierwszej części seminarium omówione zostaną podstawowe teorie związane z kształtowaniem kapitału ludzkiego poprzez edukację i szkolenia. W kolejnej części omówione zostaną kluczowe badania empiryczne ekonomii edukacji, w szczególności badania związane z analizą jakości kształcenia i wpływu na rynek pracy. W ten sposób uczestnicy seminarium zapoznają się z teorią i najważniejszymi badaniami empirycznymi w ekonomii w edukacji. Uczestnicy zapoznają się również z dostępnymi zbiorami danych, które można wykorzystać w przygotowaniu własnej pracy dyplomowej. Druga część seminarium będzie poświęcona wybranym przez uczestników tematom prac magisterskich. Podczas seminarium skupimy się na praktycznych przykładach wykorzystania dostępnych zbiorów danych podając przykłady analizy w Stata danych PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC i innych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG087 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest wprowadzenie uczestników w arkana pracy naukowej, na ogół w ramach jednego z grantów badawczych prowadzącego. Zakładam, że większość prac będzie wykorzystywać metody eksperymentalne i/lub dotyczyć pogranicza ekonomii i „miększych” nauk społecznych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG118 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie prac magisterskich dotyczących ekonomicznych problemów funkcjonowania rynku pracy lub systemu edukacji. Na zajęciach seminarzyści mają okazję zapoznać się z podstawami ekonomii rynku pracy i ekonomii edukacji, a przede wszystkim z wynikami empirycznych badań odnoszących się do wybranych przez siebie problemów z tego zakresu.

Finalnie od magistrantów oczekuje się przeprowadzenia samodzielnego badania stanowiącego przedmiot pracy magisterskiej. Choć nie wyklucza się badań teoretycznych, preferowane są badania empiryczne. Dla wielu potencjalnych tematów daje się użyć danych empirycznych pozostających w dyspozycji prowadzącego seminarium.

Strona przedmiotu
2400-PPMG152 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG024
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest wybór tematu, przygotowanie i obrona pracy magisterskiej, w zakresie jednego z dwóch obecnie najważniejszych aspektów globalizacji gospodarki światowej: technologii i finansów. Zaliczenie na podstawie rozliczenia kolejnych etapów przygotowywania i pisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG117 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje studenta/studentkę do napisania pracy poświęconej innowacjom w gospodarce. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje m.in.

- produkcję wiedzy naukowej i technologicznej,

- dyfuzję innowacji w gospodarce,

- strategie innowacyjne i patentowe firm,

- rolę korporacji międzynarodowych i start-upów,

- finansowanie innowacji, w tym rynek Venture Capital

- sektorowe systemy innowacji,

- rolę państwa w rozwoju innowacji.

Nastawienie seminarium jest raczej mikroekonomiczne: interesuje nas poziom firm i sektorów. Praca magisterska ma mieć co do zasady charakter empiryczny, wykorzystujący bazy danych używane w ekonomii innowacji (bazy firm, patentów, publikacji naukowych, projektów wspieranych przez VC).

Strona przedmiotu
2400-PPMG079
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej. Tematy prac mieszczące się w ramach seminarium dotyczą problemów gospodarki otwartej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania rynków walutowych oraz wpływu kursów walutowych na różne aspekty działania gospodarek otwartych, a także prowadzenia polityki pieniężnej w gospodarkach otwartych. Seminarium jest przeznaczone dla studentów studiów II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
2400-PPMG140 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces przygotowania pracy magisterskiej oraz nadzór nad tymże procesem. Uczestnicy zajęć mogą zaproponować własne tematy lub - alternatywnie – będą mogli skorzystać z puli tematów sugerowanych przez prowadzącego. W wymiarze tematycznym zajęcia koncentrują się na szeroko definiowanych ekonomicznych aspektach mobilności, począwszy od uwarunkowań migracji ((a) dlaczego migracja jest inicjowana i (b) dlaczego przekształca się w proces masowy) poprzez analityczne wyjaśnienie różnych form mobilności (selektywność migracji, migracja zarobkowa, migracja sezonowa, mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych), a skończywszy na społeczno-ekonomicznych skutkach migracji zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów docelowych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG069 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Podstawowym celem seminarium jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumianą problematyką koncepcji rozwoju określanej terminem sustainable development – co oddaje się w jezyku polskim jako rozwój trwały i zrównoważony. Ostatecznym celem seminarium jest sprecyzowanie i rozwinięcie tematów badawczych przygotowywanych prac.

2. Tematyka spotkań seminaryjnych obejmuje następujące grupy zagadnień: wprowadzenie do problematyki trwałości gospodarowania, zasady i metody realizacji rozwoju trwałego, wskaźniki rozwoju trwałego, uwarunkowania polityki rozwoju trwałego na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym, metody wyceny ekonomicznej dóbr i usług czerpanych ze środowiska, osiągania efektywności ekologicznej i ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Strona przedmiotu
2400-PPMG019
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest analiza praw rządzących lokalnym sektorem publicznym, sposobów jego organizacji, realizowanych przez samorząd terytorialny zadań oraz źródeł ich finansowani, a efektem praca magisterska.

2. Podstawowe treści: Samorząd terytorialny- zakres i funkcje; źródła finansowania samorządów lokalnych, decentralizacja

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład, monitorowanie i nadzorowanie procesu pisania pracy

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci zainteresowani tematyką samorządu i finansów lokalnych

5. Formy zaliczenia: realizacja w założonych na zajęciach terminach kolejnych etapów pisania pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
2400-PPMG132 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej badającej problem z zakresu ekonomii zachowań ludzkich w obszarze zagadnień podejmowanych przez Garego Beckera, tj. dzietność, małżeńskość, rozwody, altruizm i transfery międzypokoleniowe i inne. Studenci zapoznają się z podstawową i bieżącą literaturą tego przedmiotu. Na spotkaniach seminaryjnych studenci prezentują kluczowe fragmenty swojej pracy, które są dyskutowane przez pozostałych uczestników seminarium, co pozwoli na napisanie przemyślanej pracy magisterskiej i przygotuje do jej obrony

Strona przedmiotu
2400-PPMG031 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki lub prawa, wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Prace muszą być przygotowywane w języku angielskim.

Forma zaliczenia:

Semestr I - przygotowanie i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej,

Semestr II - ocena postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej i jej zawartości, prezentacja pracy

Strona przedmiotu
2400-PPMG021
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium nie ma bardzo wąsko określonej tematyki. Ogólnie tematy przygotowanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z analizą danych ekonomicznych i poszukiwaniem źródeł nieefektywności ekonomicznej. Preferowaną metodą badawczą jest kontrolowany eksperyment ekonomiczny laboratoryjny lub obliczeniowy (modelowanie Agent Based Computational Economics). Ze względu na szeroki zakres tematyczny najlepszą formą prowadzenia zajęć jest praca indywidualna. Podczas specjalnie wyznaczonego dyżuru każdy seminarzysta ma możliwość skorzystania z konsultacji, prowadzane są również konsultacje on-line dla studentów przebywających na stypendiach zagranicznych. Co dwa miesiące każdy seminarzysta zobowiązany jest do przedstawienia postępów w pracach, osobiście podczas trwania dyżuru lub przez kontakt e-mailowy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest nabycie umiejętności prowadzenia badań ekonomicznych, szukania źródeł bibliograficznych i pisania pracy magisterskiej. Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań oraz przeczytanej literatury będzie napisanie bardzo dobrej pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG015 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pod kierunkiem promotora bardzo dobrej pracy magisterskiej w zakresie finansów ilościowych i empirycznych. Tematy prac związane są z modelami dotyczącymi problemów finansów inwestycyjnych, finansów korporacji i inżynierii finansowej oraz z ekonometrycznymi modelami rynków finansowych. Praca powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób wykorzystujący nowoczesne metody ilościowe i odpowiadający aktualnym światowym standardom naukowym.

Strona przedmiotu
2400-PPMG016
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami finansów międzynarodowych, a następnie przygotowanie pracy magisterskiej potwierdzającej teoretyczne, praktyczne oraz badawcze kompetencje seminarzystów. Przygotowana praca może być wyjściem do dalszych prac dla osób szczególnie zainteresowanych finansami międzynarodowymi. (dzień i godzina spotkań orientacyjna – do uzgodnienia mailowo).

Strona przedmiotu
2400-PPMG144 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu szeroko pojętych finansów przedsiębiorstwa. Praca powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób wykorzystujący najnowszą literaturę, dotychczasowe badania i/lub nowoczesne metody ilościowe, a także odpowiadający aktualnym światowym standardom naukowym.

Strona przedmiotu
2400-PPMG060 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami z zakresu organizational economics, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych Olivera Williamsona, laureata nagrody Nobla w ekonomii za 2009 r. Podczas zajęć zostaną poruszone takie zagadnienia jak: najważniejsze współczesne teorie firmy, modele opisujące wybór przez przedsiębiorstwo wewnętrznej struktury organizacyjnej, wybór pomiędzy produkcją wewnątrz firmy, a zleceniem jej na zewnątrz / powstaniem struktury hybrydowej (problem granicy firmy), modele pokazujące wpływ rodzaju dominującej w organizacji wiedzy na jej strukturę organizacyjną, i inne. Seminarium ma pomóc studentom w wyborze tematu i napisaniu pracy magisterskiej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy naukowej, w tym z zasadami pisania prac magisterskich.

Strona przedmiotu
2400-PPMG101
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone analizie funkcjonowania gospodarek centralnie planowanych, zarówno w ujęciu mikro, jak i makro. Na seminarium będą poruszane zarówno problemy wzrostu gospodarczego w krajach komunistycznych, jak i kwestie zwiazane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i rynku dóbr konsumpcyjnych. Słuchacze poza napisaniem pracy będą zobowiązani do przygotowania prezentacji na zajęcia, ukazującej postępy w opracowaniu tematu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG073
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej badającej problem z zakresu ekonomicznego podejścia do gospodarstwa domowego z wykorzystaniem metod statystycznych lub ekonometrycznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii gospodarstwa domowego w ujęciu międzypokoleniowym i wewnątrzpokoleniowym. Na spotkaniach seminaryjnych studenci prezentują kluczowe fragmenty swoich prac magisterskich, które są dyskutowane przez pozostałych uczestników seminarium, co ma na celu przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG032 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie i napisanie dobrej pracy magisterskiej Wymaga to jasnego sformułowania tez badawczych, przeglądu literatury przedmiotu i wykonania własnego badania empirycznego.

2. treści: uczestnicy poznają artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. Prowadzący seminarium pomaga wybrać teksty a potem ocenia ich przydatność dla planowanego tematu pracy

3. metoda realizacji przedmiotu: W trakcie seminarium uczestnicy przygotowują wstąpienia, na których prezentują artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. W drugim roku seminarium omawiane są napisane już fragmenty prac.

4. warunki uczestnictwa: wszyscy studenci IV roku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

5. zaliczenie: zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy magisterskiej. Zaliczenie IV roku wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy a V ukończenia pracy

Strona przedmiotu
2400-PPMG106 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z krytycznym spojrzeniem na ekonomię, a więc analiza zarówno wybranych problemów w teorii ekonomii z punktu widzenia filozofii nauki, czy też studia nad rozwojem ekonomii w perspektywie historycznej. Współcześnie metodologowie ekonomii coraz częściej korzystają z osiągnięć filozofów nauki, aby opisać i wyjaśnić takie kwestie w teorii ekonomii jak chociażby relację mikro- do makroekonomii (filozoficzny problem redukcjonizmu), czy też to, jaki charakter mają prawa ekonomiczne, w tym to, na ile ich treść zależy od kontekstu, a na ile są one uniwersalne (filozoficzny problem charakteru praw naukowych i bardziej ogólnie zagadnienia związane z wyjaśnianiem w nauce). Podczas zajęć możliwe będzie również analizowanie historii rozwoju ekonomii. Celem zajęć jest wsparcie studentów w przygotowywaniu prac magisterskich

Strona przedmiotu
2400-PPMG138 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zastosowań informatyki w analizach ekonomicznych. Seminarium dedykowane jest studentom zainteresowanym m.in. nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystaniem narzędzi IT w ekonomii, badaniem danych ekonomicznych przez systemy informacyjne itp. Zajęcia mają również na celu kształtowanie umiejętności poszukiwania niezbędnych danych i informacji, samodzielnej ewaluacji wykorzystywanych materiałów i opracowań oraz przygotowania i prezentacji własnych wyników badań i analiz.

Podczas zajęć studentom zostaną przedstawione formalne i merytoryczne wymagania dla pracy dyplomowej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

W celu zaliczenia seminarium od uczestników seminarium będzie wymagane przygotowanie konspektu pracy oraz wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG025
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest napisanie prac magisterskich z zakresu konstrukcji, wykorzystania i wyceny instrumentów finansowych na rynku finansowym, z uwzględnieniem innowacji finansowych, oraz prac dotyczących szeroko pojętych zagadnień ekonomii opodatkowania i problemów wpływu podatków na gospodarkę.

Przedmiotem seminarium są z jednej strony szeroko pojęte zagadnienia związane z instrumentami finansowymi, ich konstrukcją wyceną i wykorzystaniem, wraz z możliwościami szerszego wykorzystania stosowanej przy tej okazji metodologii, z drugiej zaś strony zagadnienia ekonomii opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem efektywności i sprawiedliwości opodatkowania.

Ostateczne zaliczenie na podstawie złożonej i zaakceptowanej pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG090
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Seminarium skierowane jest do studentów o zainteresowaniach interdyscyplinarnych, chcących badać związek wyników ekonomicznych z czynnikami społecznymi. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z różnymi podejściami teoretycznymi i metodologicznymi, które pomogą im w sprecyzowaniu tematu pracy oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu własnych badań. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac magisterskich.

Zajęcia rozpoczynają się w II semestrze pierwszego roku studiów II stopnia i odbywają się przez trzy semestry. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. W pierwszym roku seminarium warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy magisterskiej i aktywne uczestnictwo w zajęciach. W drugim roku zaliczenie seminarium jest uzależnione od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG115
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia na WNE UW chcących napisać pracę magisterską o tematyce powiązanej z zagadnieniami konkurencyjności oraz strategii rozwoju, w odniesieniu tak do firm, jak i jednostek terytorialnych (samorządów, regionów, krajów, ugrupowań międzynarodowych itp. Prace magisterskie powstają w oparciu o badania własne studenta, które mogą być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (badania statystyczne, ekonometryczne), jak i jakościowych (m.in. jakościowe metody badań marketingowych i in.), w oparciu o dane zastane, jak i wywołane (np. zebrane w drodze ankietowania respondentów).

Strona przedmiotu
2400-PPMG121 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest, by powstała ciekawa praca magisterska o tym, co dotyczy nas wszystkich, czyli oglądania, czytania, słuchania, innymi słowy doświadczania kultury. Przynajmniej kilka razy w tygodniu dokonujemy wyborów odnośnie czasu i wydatków przeznaczanych na kulturę. Niekiedy dochodzą do tego jeszcze problemy natury etycznej: czy kupić wersję autoryzowaną czy może ściągnąć z sieci nieautoryzowaną kopię. Chodzi o to, by lepiej zrozumieć mechanizmy kierujące ostatecznym wyborem.

Strona przedmiotu
2400-PPMG049 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest po pierwsze pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu kluczowych zagadnień strategii korporacji transnarodowych, marketingu oraz marketingu międzynarodowego. Następnie ,dokonanie wyboru tematyki pracy magisterskiej i jej uściślenia przez każdego uczedstnika. Kolejnym celem jest prezentacja i omawianie problematyki pracy magisterskiej. Celem końcowym jest napisanie w terminie pracy magisterskiej. Metoda realizacji celów to referowanie i dyskusja nad poszczególnymi problemami a po wybraniu tematyki pracy magisterskiej dyskusja nad jej fragmentami oraz nad zagadnieniemi szczegółowymi z jej zakresu. Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką seminarium i pragnących napisać z tego zakresu pracę magisterską. Zaliczenie na podstawie oceny z prezentacji wybranych zagadnień oraz fragmentów pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG136
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG113
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone analizom historio-gospodarczym prowadzonym z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych w oparciu o dane historyczne dotyczące Polski i innych krajów/regionów.

Strona przedmiotu
2400-PPMG070
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Metody ilościowe obejmują wykorzystanie narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi z dziedziny badań operacyjnych. Metody ilościowe służą przede wszystkim mierzeniu. Metody ilościowe pokazują obraz konkretnej sytuacji. Przeprowadzając ankietę czy też analizując dane społeczno-ekonomiczne, mając przy tym na uwadze teorie ekonomii możemy pokazać istotne aspekty życia gospodarczego, których „gołym okiem” (bez przeanalizowania liczb) nie widać.

Seminarium umożliwia wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,”Zaawansowana Ekonometria”. Zajęcia będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim.

Zaliczenie: napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG038
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje przegląd literatury specjalistycznej na temat teorii ryzyka, metod aktuarialnych, funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz ryzyka finansowego w ubezpieczeniach. Wybór tematu pracy magisterskiej ma ułatwić dyskusja nad referatami przygotowanymi i prezentowanymi przez studentów. Studenci uzyskają wskazówki na temat głównych źródeł bibliograficznych oraz zasobów informacji statystycznej w ubezpieczeniach. Po fazie prezentacji referatów, pod koniec semestru zimowego, dokonany zostanie wybór tematu pracy magisterskiej. W semestrze letnim będą dyskutowane kolejne fragmenty przygotowywanych prac: (1) sformułowanie problemu i celu pracy, (2) prezentacja metodologii i narzędzi badawczych (3) dyskusja uzyskanych wyników i wniosków.      

Strona przedmiotu
2400-PPMG054 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania prac magisterskich z tematów związanych z wyceną dóbr nierynkowych, wykorzystywaną w tym celu metodologią, analizą różnic wynikającą z różnych podejść oraz zastosowaniami praktycznymi otrzymanych szacunków

Strona przedmiotu
2400-PPMG076 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Tematyka prac powinna dotyczyć weryfikacji teorii mikroekonomicznych, a w szczególności zastosowań modeli teoriogrowych oraz weryfikacji ich metodami eksperymentalnymi. Seminarium umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na zajęciach z mikroekonomii, teorii gier, organizacji rynku, czy ekonomii eksperymentalnej, poszerzenie jej oraz krytyczne spojrzenie na omawiane tam modele. Seminarium umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na zajęciach z VBA, gdyż podstawą weryfikacji teorii ekonomicznej może stanowić aplikacja napisana właśnie w VBA.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie postępów w pisaniu pracy, m.in. projektu pracy, oraz prezentacji otrzymanych wyników.

Strona przedmiotu
2400-PPMG145
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-SU2TS06 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest przygotowanie przez jego uczestników pracy magisterskiej, której podstawową treścią będzie opis i interpretacja wyników samodzielnego badania empirycznego z zakresu makroekonomii lub finansów ilościowych

Strona przedmiotu
2400-PPMG041
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematy przygotowywanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z ekonometrycznymi narządziami służącymi do analizy danych ekonomicznych, oraz ich zastosowaniami praktycznymi. Uczestnicy zostaną zapoznani ze współczesną metodologią metod ilościowych, pracami badawczymi, oraz dostępnymi bazami danych. W trakcie seminarium z każdym uczestnikiem zostanie ustalony temat pracy magisterskiej. Efektem pracy podczas seminarium będzie napisana przez studenta praca magisterska

Strona przedmiotu
2400-PPMG123
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, uwzględniając przy tym zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe.

Studenci poznają najnowsze metody modelowania ryzyka w instytucjach finansowych oraz inne zagadnienia finansów ilościowych i ekonometrii finansowej.

Studencie nauczą się także jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych, zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości.

Strona przedmiotu
2400-PPMG126 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie pracy magisterskiej poświęconej analizie wyborów i modelowaniu preferencji. W trakcie seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania mikroekonomicznych metod badania preferencji i wyceny dóbr nierynkowych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG141
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej, w której zastosowania znajdują narzędzia ekonometryczne służące modelowaniu zależności nieliniowych. Praca powinna bazować na przeprowadzonym przez studenta badaniu ekonometrycznym. Tematyka nie musi być ściśle ekonomiczna, ale może dotyczyć zarówno zagadnień z pogranicza ekonomii i innych nauk, jak i zjawisk nietypowych i nieoczywistych, które nie są zwykle (lub nie były dotąd) rozpatrywane z perspektywy ekonomicznej (również tzw. freakonomia). Mile widziane są również prace o tematyce ekonometrycznej i narzędziowej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG128
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej z zakresu wybranego zaganienia w ramach finansów publicznych, przy czym praca może obejmować zarówno elementy teorii, jak i badanie empiryczne (temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem). Po zakończeniu zajęć student posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów finansów publicznych na świecie, w tym zwłaszcza w Polsce. Po przygotowaniu pracy magisterskiej student posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej w obszarze ekonomii. Podstawą zaliczenia seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej; w szczególności ostatni semestr seminarium może zostać zaliczony tylko wtedy, gdy student złoży gotową pracę w Dziekanacie

Strona przedmiotu
2400-PPMG077 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy magisterskiej w dziedzinie innowacji, patentów i własności intelektualnej. Szukanie odpowiedzi na pytania o wzajemne relacje między patentowaniem a innowacyjnością przedsiębiorstw i gospodarki, np.: Czy patenty przyczyniają sie do tworzenia innowacji czy mogą je hamować? Czy należy patentować software? Studia przypadków (sektory gospodarki, przedsiębiorstwa, software).

Strona przedmiotu
2400-PPMG148 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG137
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój i wzrost gospodarczy, nierówności dochodowe, globalny kryzys finansowy, polityka inwestycyjna czy wsparcie przedsiębiorstw – to tylko wybrane przykłady wątków pojawiających się w debatach polityków. Wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z polityką, dotyczy bowiem redystrybucji zasobów pomiędzy członkami społeczeństwa, pomiędzy regionami, jak również pokoleniami. Gospodarka i jej rozwój jest często głównym przedmiotem konfliktu politycznego.

Seminarium jest skierowane do studentów, którzy chcieliby przygotować pracę poświęconą funkcjonowaniu instytucji politycznych z perspektywy ekonomii.

Strona przedmiotu
2400-PPMG007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce modelowania preferencji lub wyceny dóbr nierynkowych. Przeznaczone są dla ambitnych, zmotywowanych i zdolnych studentów; także tych, którzy planują kontynuowanie pracy naukowej w ramach doktoratu.

UWAGA – jeśli wyczerpany został limit miejsc na seminarium, a jesteś zdolnym, ambitnym i pracowitym studentem, który chciałby przygotować pracę pod moim kierunkiem – skontaktuj się ze mną.

Strona przedmiotu
2400-PPMG085
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG044
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, biorąc pod uwagę zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe. Studenci poznają najnowsze modele prognozowania zmienności i stóp zwrotu, zaawansowane strategie inwestycyjne na rynkach instrumentów pochodnych wykorzystujące niestandardowe charakterystyki rokładów stóp zwrotu na rynkach kapitałowych do zarządzania aktywami finansowymi, a także nauczą się jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych (szeregi czasowe), zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości. Ponadto w ramach seminarium poruszone zostaną tematy związane z identyfikacją, kwantyfikacją, modelowaniem i zarządzaniem ryzykiem zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym przedmiocie.

Strona przedmiotu
2400-PPMG020
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z kwestią działania firm i rynków w kontekście przestrzeni w ekonomii i gospodarce. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W ramach prac badawczych studenci mogą się zająć analizami regionalnymi w Polsce i w UE, modelami i problemami rozwoju regionalnego, znaczeniem wymiaru przestrzeni dla procesów gospodarczych, problemami działania przedsiębiorstw na określonym rynku lub w ramach UE etc. Mile widziane są prace poruszające problem przestrzeni, lokalizacji, roli granic, badań regionalnych, rozwoju regionalnego, przestrzennych badań marketingowych i rynkowych, roli sektora publicznego, instytucji na poziomie lokalnym etc., w tym wykorzystujące metody ilościowe (i przestrzenne).

Strona przedmiotu
2400-PPMG104
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach nierówności ekonomiczne (dochodowe, majątkowe) stały się jedynym z najważniejszych problemów badawczych w ekonomii. Stało się tak zarówno z powodu wyraźnego wzrostu nierówności dochodowych w wielu krajach wysoko rozwiniętych, jak również z powodu głośnej książki Thomasa Piketty’ego (Capital in the Twenty-First Century, 2014). Sugeruje ona, iż w kapitalizmie nieuchronnie rosną nierówności dochodowe i majątkowe co przyczynia się do konfliktów społecznych i politycznych oraz do powstania społeczeństw patrymonialnych. Niniejsze seminarium magisterskie poświęcone jest badaniom nad przyczynami i konsekwencjami nierówności ekonomicznych. W ramach seminarium powstawać mogą prace empiryczne poświęcone weryfikacji hipotez dotyczących determinantów nierówności ekonomicznych i ich społeczno-ekonomicznych skutków. Możliwe są również prace o charakterze teoretycznym, porównawczym czy historycznym dotyczące teorii ekonomicznych wyjaśniających zmiany w nierównościach.

Strona przedmiotu
2400-PPMG125
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Coraz częściej politycy (np. Obama, Cameron) wybierają jako doradców ekonomistów behawioralnych. Ostatnie lata pokazały, że modele behawioralne lepiej niż tradycyjne modele ekonomiczne wyjaśniają wiele zjawisk dotychczas uznawanych za ‘anomalie’, np. istniejące ograniczenia arbitrażu finansowego, przyczyny kryzysów gospodarczych, czy nieefektywność podatków. W czasie zajęć będziemy omawiać szczegółowo takie modele (np. teorie perspektywy, teorie preferencji społecznych), a także przykłady instrumentów polityki ‘behawioralnej’ (nudges) i porównywać ich skuteczność do tradycyjnych instrumentów polityki gospodarczej. Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu ekonomii behawioralnej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG129
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z tematyki rachunkowości i finansów przedsiębiorstw (organizacji użyteczności publicznej, non-profit) z uwzględnieniem problemów zarządczych i opodatkowania. Tematyka pracy powinna odnosić się do zagadnienia / roli rachunkowości w organizacjach funkcjonujących na współczesnym rynku. Rachunkowość może obejmować rachunkowość finansową (księgowość) – ukierunkowaną na zewnątrz organizacji np. w formie sprawozdawczości finansowej, zeznań podatkowych, ujawnień informacji oraz rachunkowość zarządczą (controlling) – dostarczającą informacji wewnętrznym użytkownikom organizacji w celu wspierania zarządzania i procesu podejmowania decyzji w operacyjnej i strategicznej perspektywie.

Strona przedmiotu
2400-PPMG034
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. 2. Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. 3. Metodą realizacji przedmiotu jest omawianie zasad pisania prac licencjackich i metod analizy problemów będących przedmiotem seminarium. 4. Seminarium jest skierowane do studentów I roku drugiego stopnia studiów. 5. Studenci zobowiązani są przedstawienia tytułu pracy, planu pracy, bibliografii oraz dokonywania prezentacji pracy na seminarium.

Strona przedmiotu
2400-PPMG143
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zaprojektowanie i przygotowanie badania empirycznego a w dalszej kolejności przedstawienie pracy magisterskiej na jeden z poniższych tematów lub tematy pokrewne:

• Przemiany w procesie formowania, rozwoju i rozpadu rodzin, ich przyczyny i konsekwencje

• Powiązania pomiędzy formowaniem I rozpadem związków / posiadaniem dzieci a aktywnością na rynku pracy

• Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, rola macierzyństwa i ojcostwa

• Podział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami

• Rola polityki społecznej i rynku pracy oraz norm społecznych w kształtowaniu zależności pomiędzy formowaniem, rozwojem i rozpadem rodzin a aktywnością zawodową ludności

Strona przedmiotu
2400-PPMG071
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie „Rynek pracy w Polsce - analiza empiryczna” oferowane jest dla studentów II stopnia studiów zainteresowanych problemami funkcjonowania rynku pracy w Polsce, zwłaszcza w kontekście weryfikacji empirycznej teorii rynku pracy. Podejmowane zagadnienia mogą dotyczyć analizy aktywności ekonomicznej, popytu na pracę, podaży pracy, wynagrodzeń, przepływów na rynku pracy oraz stopy bezrobocia w różnych przekrojach siły roboczej. Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z obszaru rynku pracy oraz przede wszystkim napisaniu dobrej pracy magisterskiej, opartej na solidnym przeglądzie literatury tematu i własnym badaniu empirycznym.

Strona przedmiotu
2400-PPMG154 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG151 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami oceny wpływu programów polityki publicznej oraz podobnymi metodami stosowanymi w ewaluacji nowych wdrożeń w biznesie. Omówione zostaną eksperymentalne i quasi-eksperymentalne metody ewaluacji polityk/programów publicznych. Zaprezentowane zostaną również przykłady randomizowanych eksperymentów wykorzystywanych do oceny tego, jakie rozwiązania biznesowe przynoszą najlepsze efekty. Metody te służą do oceny związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy programem publicznym lub biznesowym a oczekiwanymi efektami. Innymi słowy, pozwalają ocenić realny wpływ danego programu na jego beneficjentów (lub zmian w modelu biznesowym na jego klientów i zyski firmy). Metody te są coraz częściej wymagane do oceny projektów finansowanych z funduszy europejskich lub programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG133
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza koncepcji inteligentnych miast (ang. smart cities) w odniesieniu do aktywnego starzenia się (ang. active ageing). Zastosowanie technologii w projektowaniu inteligentnych miast może przyczynić się do usprawnienia opieki, stworzenia odpowiedniej infrastruktury, podaży dóbr i usług, na które popyt generują seniorzy. Powstawanie nowych rynków i produktów to wyzwania, przed którymi stoją miasta i jednocześnie problemy, którymi będziemy się zajmować w czasie seminarium. Ze względu na wieloaspektowość problemu w ramach seminarium będziemy prowadzić badania interdyscyplinarne, łączące ekonomię, socjologię, politologię, geografię społeczną czy gerontologię. Seminarium będzie prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z Uniwersytetem w Heidelbergu. W związku z tym będziemy zachęcać studentów do pisania prac w języku angielskim. Zaliczenie będzie zależało od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
2400-PPMG098 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów ekonomicznych do analizy faktycznych problemów gospodarczych w gospodarce światowej. Prace powstające w ramach seminarium powinnych, co do zasady, łączyć podejście mikroekonomiczne z makroekonomicznym, na przykład poprzez zastosowanie modeli makro i mikroekonometrycznych, policzalnych modeli równwagi ogólnej, modeli handlu międzynarodowego do analizy problemów polityki gospodarczej i innych problemów gospodarki światowej.

Prace przygotowywane w ramach seminarium mogą zawierać analizy empiryczne danych mikroekonomiczny (np. poprzez dostęp do bazy Amadeus/Orbis z danymi o przedsiębiorstwach z całej UE), danych dot. handlu międzynarodowego czy też symulacje przy użyciu modeli równowagi ogólnej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG062 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest nauka analizy rynków na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz przeprowadzania symulacji zaburzeń rynkowych na podstawie gotowych modeli optymalizacji nieliniowej oraz nauczenie się programować własne modele.

Strona przedmiotu
2400-PPMG086
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium oferowane jest dla studentów studiów II stopnia zainteresowanych problemami funkcjonowania współczesnego rynku pracy (w ujęciu mikro- i makroekonomicznym) oraz ekonomii edukacji (w szczególności uwarunkowań decyzji edukacyjnych i ich związku z późniejszym sukcesem na rynku pracy). Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z wybranego obszaru zainteresowań seminarzysty w powiązaniu z wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów I i II stopnia oraz przygotowaniu pracy magisterskiej, zawierającej krytyczny przegląd literatury tematu, odniesienie do teorii ekonomii oraz własne badanie empiryczne. Osiągnięcie tych efektów możliwe będzie poprzez regularne spotkania przeznaczone na prezentacje prac seminarzystów i omawianie problemów związanych z przygotowywaniem pracy oraz poprzez regularną pracę samodzielną studenta. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie wyników weryfikacji postępów w przygotowywaniu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG146 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG058
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z zakresu zjawisk będących trudnymi do zmierzenia takich jak szara strefa, korupcja, jakość instytucji, regulacje, przestępstwa, przemyt, używki (narkotyki, alkohol), gry hazardowe itd. Powyższe zjawiska wydają się być interesującymi oraz ,,gorącymi" (na co może wskazywać ich obecność w mediach). Badania ekonomiczne zajmujące się powyższymi zjawiskami należą do nowatorskich. Zajęcia umożliwią wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Zaawansowana Ekonometria". Będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Zaliczenie następuje na podstawie postępów w pisaniu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG150 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentki i studentów i prac magisterskie dotyczących ekonomii kultury oraz cyfrowej rozrywki pod opieką prowadzących zajęcia.

Kreatywność, niezbędna w procesie tworzenia dóbr i usług kultury, jest rozpoznawana jako siłą napędową przyszłej gospodarki. Sektor kultury wraz z, szerzej rozumianym, sektorem kreatywnym, zapewniają zatrudnienie coraz większej części społeczeństwa w Polsce i UE. Tematyka seminarium obejmuje m.in. analizę popytu na dobra i usługi kultury, jak i ich podaży, ekonomiczną analizę publicznych dotacji dla kultury czy rynku pracy artystów. W kontekście cyfryzacji sektorów kreatywnych obejmuje także m.in. przebieg cyfryzacji, dystrybucję, algorytmy, kreatywność, wpływ COVID-19 na trendy, crowdfunding, internetowy patronat, piractwo internetowe, VR i wiele innych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG061
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej z zakresu ogólnie pojmowanej informatyzacji zarówno instytucji sfery biznesu jak i administracji publicznej, a także zarządzania projektami informatycznymi.

Wyboru tematu pracy studenci mogą również dokonać z zakres metod wyceny spółek i analizy ich płynności.

Seminarium dedykowane jest do studentów zainteresowanych m.in. analizą zjawisk gospodarczych i wskaźników ekonomicznych przy wykorzystaniu systemów informatycznych, efektywnością oraz skutecznością inwestycji IT, realizacją hurtowni danych i platform Business Intelligence, aspektów IT w warunkach integracji ze strukturami unii europejskiej itp.

Podczas zajęć zostaną również przedstawione studentom formalne i merytoryczne wymagania dla pracy magisterskich oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG011
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom tematyki i problemów współcześnie stosowanych wybranych koncepcji zarządzania oraz ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej, studenci zapoznają się ze wstępnie wskazaną literaturą. Studenci zbudują plan pracy, przystąpią do samodzielnych poszukiwań literatury, badań oraz pisemnego tworzenia pracy. W ramach zajęć studenci poznają wymagania z zakresu umiejętności warsztatowych koniecznych do napisania pracy magisterskiej (zbierania materiałów źródłowych, układania konstrukcji pracy, stosowania metod badawczych, budowy tabel, rysunków, aneksów, itp.) a także jej prezentacji. Zaliczenie semestru na podstawie aktywności, prezentacji wybranego zagadnienia i problemu badawczego, który można podjąć w pracy magisterskiej, przygotowaniu ogólnego konspektu pracy oraz napisaniu pierwszego rozdziału (w wersji wstępnej).

Strona przedmiotu
2400-PPMG139 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej.

Tematy seminarium koncetrują się na kwestiach monetarnych i finansowych, takich jak: efekty i kanały transmisji polityki pieniężnej, strategie banków centralnych, koszty inflacji i deflacji, znaczenie rozwoju finansowego i niedoskonałości rynku finansowego.

Zaliczenie będzie uzależnione od postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniem związanym z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną. Szczególna uwaga zostanie poświecona problemom inwestycji rzeczowych, w tym m.in. inwestycji w nieruchomości. Rozważany będzie poziom makro i mikroekonomiczny tych przedsięwzięć. W zakresie gospodarowania nieruchomościami rozpatrywane będą apekty organizacyjne, finansowe i rynkowe.

Strona przedmiotu
2400-PPMG092
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminarium następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Strona przedmiotu
2400-PPMG114
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez Studentów pracy magisterskiej z ekonomii z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Preferowane na seminarium tematy dotyczą analizy przedsiębiorstw, m.in. źródeł finansowania, kapitału intelektualnego. Możliwa jest również analiza innych zagadnień. Duży nacisk zostanie położony na wybór odpowiedniej metodologii badania. Zakładam, że praca magisterska może być wykorzystana do przygotowania artykułu naukowego i pozwoli na rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Praca magisterska może zostać napisana w języku polskim lub angielskim

Strona przedmiotu
2400-PPMG078
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Assessment of first and second semesters of the seminar is based on the evaluation of the presentation of the partial results of the study being the subject of the master's thesis and attendance at the classes. Passing the second semster of the third semester is based upon the submission of the MA thesis.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)