Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2105-PP-L-D1APPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę oraz uzyskują umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, przesłanki działania sprawnej administracji. Ważną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce oraz innych państw europejskich. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedze na temat pracowników administracji publicznej : ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1HIUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z historią integracji europejskiej w XX i XXI wieku, poczynając od pierwszych koncepcji integracyjnych (Paneuropy i wizji Stanów Zjednoczonych Europy) przez kolejne reformy, powstanie EWG, później UE. Omówiony zostanie zarówno horyzontalny jak i wertykalny wymiar procesu integracji europejskiej, włącznie z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1HSEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami i procesami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce w Europie i porównawczo w świecie od końca XVIII w. po początek wieku XXI z odwołaniami i do czasów wcześniejszych. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę faktów, zdarzeń i procesów, na ich źródła, przebieg i następstwa. Scharakteryzowane zostaną przełomowe wydarzenia w dziejach Europy we wskazanych okresach. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. Duży nacisk zostanie położony na rozpoznanie źródeł i skutków wielkich kryzysów gospodarczych. Analizie poddane zostaną procesy społeczno-gospodarcze i polityczne, w wyniku których sprzeczności bądź się potęgowały (wojny światowe), bądź były niwelowane (integracja europejska). Scharakteryzowane zostaną łady światowe i normy regulujące ich funkcjonowanie, zwrócona zostanie uwaga na kształtujący się na przełomie XX i XXI wieku nowy ład światowy.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1INUE
Instytucje UE (od 2024-10-01)
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z systemem instytucjonalnym UE ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia. Omawiane są poszczególne instytucje UE, ich geneza, struktura oraz funkcje, ale także

szeroko rozumiane rozwiązania instytucjonalne. Ponadto tematyka zajęć zawiera podstawową analizę procesu decyzyjnego na poziomie głównych instytucji Unii Europejskiej oraz wpływu podejmowanych decyzji na państwa członkowskie.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1NOPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1PWPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk prawnych. Zdobyta wiedza powinna umożliwić aktywne uczestnictwo w zajęciach o tematyce prawnej oraz posługiwanie się słownictwem prawnym, a także samodzielną analizę aktów normatywnych.

Przedmiot ma charakter propedeutyczny i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w takich przedmiotach z lat wyższych studiów jak Instytucje Unii Europejskiej czy Prawo europejskie.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1SOZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii ogólnej. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik konwersatorium przyswoi podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować, rozumieć oraz nabędzie umiejętność stosowania ich w opisie i analizie rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań socjologicznych dotyczących życia publicznego. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał, zauważał ich przejawy i wielowymiarowo interpretował.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1WSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student pozyskuje wiedzę o podstawowych instytucjach politycznych współczesnego świata. Omawiane są zagadnienia funkcjonowania klasycznych modeli współczesnych systemów politycznych państw Europy i USA. Zwraca się uwagę na powiązania między legislatywą, egzekutywą, odrębność władzy sądowniczej czy formowanie systemów partyjnych. Na wykładach preferowany jest aspekt problemowochronologiczny. Konkretne modele systemowe omawiane są na ćwiczeniach z przedmiotu.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1WSEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedmiot ekonomii.

2. Rynek - popyt, podaż.

3. Podstawy teorii zachowania konsumenta.

4. Podstawy teorii przedsiębiorstwa.

5. Typy rynku (formy konkurencji).

6. Rola państwa w gospodarce. Zawodności rynku, zawodności państwa.

7. Produkt i dochód narodowy.

8. Czynniki wzrostu gospodarczego.

9. Cykl koniunkturalny.

10. Budżet państwa i polityka budżetowa.

11. Pieniądz i polityka pieniężna.

12. Inflacja i polityka antyinflacyjna.

13. Rynek pracy.

14. Handel zagraniczny.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D1ZIEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie oficjalnych oraz nieoficjalnych źródeł informacji, dostarczających wiedzy na temat Unii Europejskiej i innych struktur współpracy europejskiej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)