Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena i pomiar kompetencji językowej 4100-3SOPKJO
Kurs internetowy (KINT) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bachman L., Damböck, B. (2018). Language assessment for classroom teachers. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education.

Carr, N.T. (2018). Designing and analyzing language tests, Book with CD-ROM. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Język angielski. Student's book: Answer key. Warszawa: Express Publishing. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Dooley, J. (2019). Egzamin ósmoklasisty. Practice Test (+CD). Warszawa: Express Publishing.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Douglas, D. (2009). Understanding language testing. London: Hodder Education.

Green, A. (2013). Exploring language assessment and testing. Language in action. Routledge.

Hughes A. (2013). Testing for language teachers, (2nd edition). Cambridge: CUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ioannou-Georgiou, P., Pavlou, P. (2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Jang E. E. (2014). Focus on assessment. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: CUP.

McNamara, T. (2008) Language testing. Oxford: OUP. (zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2019). Podstawa Programowa 2019/2020 https://podstawaprogramowa.pl

Nikolov. M. (2016). Assessing young learners of English: Global and local perspectives. New York: Springer.

Pinter, A. (2017). Teaching young language learners (Chapter 10, Assessment), (2nd edition). Oxford: OUP.

University of Cambridge ESOL Examinations (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice October 2011. https://www.cambridgeenglish.org/Images/126011-using-cefr-principles-of-good-practice.pdf

Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Oxford: OUP.(zasoby biblioteczne CKNJOiEE)

+ podręczniki do nauki języka angielskiego w klasach I-III i IV-VIII z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

! Lista pozycji bibliograficznych może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów i przebiegu/realizacji celów kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych w w szczególności sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów; ocenianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania; wewnątrzszkolny system oceniania; rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny (D.1/E.1.W10. w standardzie kształcenia);

S_W19 podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem a w szczególności egzaminy kończące etap edukacyjny; sposoby konstruowania testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach określonego przedmiotu

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych a w szczególności fachowo i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu i skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów

S_U03 diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

S_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U19 wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K09 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

S_K10 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - kurs obejmuje 7 spotkań w semestrze, wymagana jest 100% obecność;

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach;

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych zadań na zajęciach i/lub na platformie CKC UW, zgodnie z planem studiów;

4) uzyskania pozytywnych ocen z zadań kluczowych tzw. 'key assignments'

- uzyskania pozytywnej oceny z z testu sprawdzającego z zakresu przedmiotu - początek stycznia 2023;

- przygotowanie i terminowe złożenie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 1 autorskiego sprawdzianu dla klas VII-VIII - weryfikujący opanowanie wskazanego zakresu materiału z podręczników do nauki języka angielskiego realizujących Podstawę programową na II etapie edukacyjnym, praca w parach; termin złożenia sprawdzianu - styczeń 2023;

Autorskie sprawdziany skonstruowane przez studentów ocenianie są na podstawie następujących kryetriów:

1) poprawność językowa (gramatyka, słownictwo, pisownia);

2) zakres testu i jego wiarygodność ("validity") - zgodność z wskazanym zakresem materiału, kompletność testu;

3) typy zadań/ćwiczeń i stopień ich znajomości;

4) organizacja treści w teście, kolejność ćwiczeń;

5) kompletność i poprawność poleceń, przykłady;

6) stopień trudności i wykonalność testu'

7) wygląd testu, rozkład ćwiczeń, czytelność testu;

8) punktacja i skala ocen, waga ćwiczeń/pytań;

9) terminowość wykonania zadania,

10) zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania).

Ocena końcowa z kursu w poszczególnych semestrach stanowi:

- 90% oceny za zrealizowanie zadań kluczowych (weryfikowane efekty uczenia się S_W03, S_W19, S_U02, S_U03, S_U05, S_U02, S_K09, S_K10)

- 10% oceny za przygotowanie zadań cząstkowych i aktywny udział w zajęciach (weryfikowane efekty uczenia się S_W03, S_W19, S_U02, S_U03, S_U05, S_U19, S_K06, S_K09, S_K10)

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Zakres tematów:

1. Pojęcie biegłości i kompetencji językowej. Pojęcie i techniki oceniania kształtującego i sumatywnego.

2. Konstruowanie i przeprowadzania sprawdzianów/testów sprawdzających z języka obcego. Sposoby i zasady konstruowania miarodajnych i wiarygodnych sprawdzianów/testów sprawdzających oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów na I i II etapie edukacyjnym:

- Techniki testowania słownictwa. Ocena wiedzy leksykalnej - I i II etap edukacyjny.

- Techniki testowania wiedzy gramatycznej. Ocena kompetencji gramatycznej - II etap edukacyjny.

- Ocenianie umiejętności słuchania i czytania - II etap edukacyjny.

- Ocenianie umiejętności pisania - II etap edukacyjny.

- Ocenianie umiejętności mówienia i wymowy - I i II etap edukacyjny.

3. Egzamin ósmoklasisty: cele, struktura, zawartość egzaminu i techniki przygotowania uczniów do egzaminu.

4. Międzynarodowe egzaminy zewnętrzne certyfikujące biegłość językową.

5. Ocena poziomu biegłości językowej: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematów może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów i stopnia/tempa realizacji celów kursu.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

Metody dydaktyczne w trybie synchronicznym przy włączonych kamerach:

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych- analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- metoda klasy odwróconej

- metoda tekstu przewodniego (fazy: informacji, planowania, ustalenia, wykonania, sprawdzenia, analizy)

Dodatkowo podczas zajęć prowadzonych w trybie synchronicznym przy wyłączonych kamerach stosuje się następujące metody:

- samodzielna pracy studentów przy wyłączonej kamerze: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

- nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści

debriefing

- rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, pracą w podgrupach itd. wspólne analizowanie przebiegu zajęć i ich efektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Ewa Guz 24/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Ewa Guz 15/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Ewa Guz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)