Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kary 3401-KR2-M-1TKd
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

 B. Hudson, Understanding Justice. An introduction to ideas, Perspectives and controversies in modern penal theory, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2003,

 L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977,

 D. Scott, Penology, Sage, London 2008,

 J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna, perspektywa integralnokulturowa, Wyd. UW, Warszawa 2010,

 J. Utrat-Milecki, Penologia ogólna perspektywa integralnokulturowa, tom I: Kara kryminalna jako ogólna instytucja prawna i społeczna, Wyd. UW, Warszawa 2022,

 J. Utrat-Milecki, Penologia ogólna, perspektywa integralnokulturowa, tom II: Podstawy teoretyczne polityki karnej, Wyd. UW, Warszawa 2022,

 J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria Kary, Wyd. UW, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy (wykład):

 posiada podstawową wiedzą z zakresu penologicznych podstaw teoretycznych polityki karnej i zastosowanie w niej różnych form organizacyjnych środków orzekanych i wykonywanych w ramach prawa karnego

 zna ogólne zasady wymiaru kary kryminalnej stosowane w ramach prawa karnego a także zasady wykonania kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności

 posiada wiedzę na temat ustrojowych i społecznych współzależności stosowania kary kryminalnej oraz kwestii jej efektywności.

w sferze kompetencji społecznych:

 ma świadomość znaczenia zasady humanitaryzmu i praw człowieka w toku realizacji polityki karnej,

 jest świadomy problemów dotyczących ochrony praw człowieka, zarówno sprawcy jak i ofiary związanych z reakcją prawno-karną na przestępstwo

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach (aktywna obecność, (pytania i komentarze do wykładu) oraz przygotowanie do egzaminu ustnego na podstawie uzgodnionej lektury. .

Zakres tematów:

1. Penologiczne podstawy polityki karnej

2. Teoria kary jako instytucji prawno-społecznej – ujęcie deskryptywne

3. Zagadnienie racjonalizacji kary, usprawiedliwienia kary i uzasadnienia kary

4. Kary kryminalne i ich formy organizacyjne a inne formy reakcji prawno-karnej na przestępstwo

5. Procesualny charakter kary kryminalnej i jego znaczenie dla polityki karnej

6. Imperatywne teorie kary kryminalnej a kwestie legitymiznu kary kryminalnej i ustrojowych gwarancji ochrony praw i wolności człowieka

7. Teorie instrumentalne kary, a racjonalna polityka karna, paradygmatyczny charakter teorii kary Jeremiego Benthama

8. Współczesne koncepcje zasad wymiaru kary i stosowania innych reakcji na czyn zabroniony jako przestępstwo

9. Nowa penologia i różne konstrukcje aktuarialnej oceny zasadności reakcji prawno-karnej

10. Różne koncepcje i zasady wykonania kary pozbawienia wolności

11. Współczesne zasady wykonania różnych form wolnościowych kar kryminalnych

12. Kwestia negacjonizmu penalnego, w szczególności zagadnienie reakcji dwutorowej

13. Humanistyczna krytyka praktyk penalnych ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwości naprawcej

14. Zagadnienie punitywności populistycznej, w tym populizmu penalnego

15. Integralnokulturowa teoria kary a polityka karna

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami interaktywnymi, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 44
Jarosław Utrat-Milecki 28/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)