Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia 3401-PS2-1PSYd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• Augustynek A. (2015). Psychopatologia człowieka dorosłego, Warszawa: Difin.

• Butcher J. N., Hooley J. M., Mineka S. (2018). Psychologia zaburzeń. DSM-5. Sopot: GWP

• Cierpiałkowska L (red.), (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Poznań: UAM

• Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. ICD-10. (1997) Kraków – Warszawa: IPiN

• Kryteria diagnostyczne z DSM-5 (2015).Wrocław: Edra Urban & Partner

• Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Studia przypadków. Gdańsk: GWP.

• Pużyński S., Rybakowski, J., Wciórka J. (2011). Psychiatria t.1-3. Wrocław: Urban & Partner.

• Seligman, M.,Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• zna systemy klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych

• ma wiedzę dotyczącą rozróżnia objawów i jednostek chorobowych dotyczących psychopatologii

• zna przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych.

• wie, jakie są obecnie zalecane metody terapii tych zaburzeń.

w sferze umiejętności:

• umie rozpoznać specyficzne zaburzenia psychiczne w oparciu o przejawiane symptomy

• ma umiejętność analizy zaburzeń zdrowia psychicznego i ich wpływu na rozwój człowieka (dzieci i dorosłych) i konsekwencje w funkcjonowaniu w życiu osobistym i społecznym

• potrafi dokonać wyboru odpowiednich strategii pomocy osobom przeżywającym trudności psychiczne

• umie prognozować możliwości i warunki adaptacji i reintegracji społecznej osób zaburzeniami psychicznymi

w sferze kompetencji społecznych :

• ma krytycyzm wobec klasyfikowania zaburzeń psychicznych i świadomość względności pojęć norma i patologia, na których opiera się klasyfikacja zaburzeń psychicznych

• jest świadomy znaczenia odpowiedniej komunikacji interpersonalnej z osobami przejawiającymi zaburzenia psychiczne

• jest przygotowany do uczestnictwa w programach i działaniach pomocowych dla osób zaburzonych psychicznie i opracowywanie programów profilaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie do zajęć – 10%, przedstawienie prezentacji na zadany temat – 20%, końcowy egzamin pisemny– 70%

Zakres tematów:

. Diagnoza nozologiczna, systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych i chorób ICD-10 i DSM-V. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Podstawowe modele wyjaśniające powstawanie zaburzeń i chorób psychicznych: biologiczny (genetyczny i biochemiczny); psychologiczny; społeczny; biopsychospołeczny.

3. Modele leczenia farmakoterapia i psychoterapia, rehabilitacja.

3. Psychopatologia ogólna objawy zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych, zaburzenia emocjonalne i motywacyjne

5. Schizofrenia i inne zaburzenia urojeniowe.

6. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

7. Zaburzenia nastroju (afektywne).

8. Zespoły otępienne i inne zaburzenia związane z organicznym uszkodzeniem OUN.

9. Zaburzenia związane z nadużywaniem/uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

10. Uzależnienia behawioralne.

11. Zaburzenia osobowości.

12. Zaburzenia seksualne

13. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

14. Zaburzenia odżywiania się

Metody dydaktyczne:

wykłady konwersatoryjne, dyskusja, studia przypadków, analiza tekstu naukowego, filmu i materiału edukacyjnego, indywidualne projekty studenckie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 24
Grzegorz Kudlak 45/59 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)