Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka angielska dla nauczycieli 4100-2SGADNO
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
Literatura:

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Foley, M. and D. Hall (2012) MYGrammarLab. Advanced. Harlow: Pearson.

Gethin, Hugh (1990, 2nd edition) Grammar in Context, Collins ELT.

Graver, B. D. (1986, 3rd edition) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, 17th edition) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Parrot, M. (2000) Grammar for English Language Teachers. Cambridge: CUP.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu reguły dotyczące formy i funkcji czasowników modalnych oraz komplementacji czasownika w języku angielskim (S_W01)

K_W02 - absolwent zna i rozumie niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa właściwą dla nauczania języków obcych (S_W02)

K_W16 - absolwent zna i rozumie w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego w języku polskim i angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia (S_W16)

Umiejętności

K_U01 - absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dot. gramatyki języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim (S_U01)

K_U02 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczeniem gramatyki języka angielskiego w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych (S_U02)

K_U03 - absolwent potrafi diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia gramatyki języka angielskiego (S_U03)

K_U09 - absolwent potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary w dziedzinie nauczania i uczenia się gramatyki języka angielskiego wymagające zmian w przyszłym działaniu (S_U09)

Kompetencje społeczne

K_K01 - absolwent jest gotów do uczenia się gramatyki angielskiej przez cały życie (S_K01)

K_K02 - absolwent jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie uczenia gramatyki języka angielskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunku własnego rozwoju i kształcenia (S_K02)

Metody i kryteria oceniania:

30% praca na na platformie

60% test

10% aktywność na zajęciach

Sprawdzenie materiału uczonego na platformie Kampus za pomocą pytań ustnych, krótkich quizzów oraz sprawdzania testów wykonywanych przez studentów na platformie.

Zakres tematów:

Omawaiane są następujące zagadnienia:

1. Cechy wyróżniające czasoniki modalne od innych grup czasowników

2. Modalnośc deontyczna i epistemiczna

3. Czasowniki 'can', 'could' i 'to be able to'

4. Czasowniki 'may' i 'might '

5. Czasowniki 'must, 'have to', 'need', 'mustn't', 'needn't' i 'don't have to'

6. Czasowniki 'will', 'would', 'shall' i 'should'

7. Czasowniki 'used to', 'ought to', 'had better' i 'dare'.

8. Czasowniki modalne wyrażające przeszłość

9. Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem

10. Czasowniki łączące się z gerundivum

11. Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i gerundivum ze zmianą znaczenia.

12. Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem bez 'to'.

Metody dydaktyczne:

- mini wykład

- prezentacja

- praca w parach/grupach

- praca na platformie e-learningowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 109 - ogólna
Anna Murkowska 24/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 109 - ogólna
Anna Murkowska 27/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 217
Anna Bondaruk 22/ szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 217
Anna Bondaruk 20/ szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 217
Anna Bondaruk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)